Tillstånd eller anmälan?

Inrättande av de flesta enskilda avloppsanläggningar är tillståndspliktiga. Dock krävs endast en skriftlig anmälan till oss vid inrättande av enklare anläggningar och ändringar. 
 

Anmälan krävs för:

  • Inrättande av avloppsanordning utan vatten toalett, det vill säga en anläggning för endast bad, disk och tvättvatten (BDT).
  • Förändring av avloppsanläggning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
  • Byte av ledning vid exempelvis stopp eller läckage.

Tillstånd krävs för:

  • Inrättande av vattentoalett med sluten tank.
  • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (t.ex. infiltration eller markbädd).
  • Inrättande av förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett eller torrtoalett med latrinkompostering.
  • Inrättande av avloppsanordning utan ansluten vattentoalett i del av kommun där tillstånd för detta föreskrivits för att skydda människors hälsa eller miljön, till exempel inom vattenskyddsområde.
  • Anslutande av vattentoalett till befintlig anläggning, dock krävs inte tillstånd vid anslutning av ytterligare vattentoalett till befintlig anordning om det rör sig om en komplettering.

Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan dömas till böter, miljösanktionsavgift eller fängelse i högst 2 år.

 

KONTAKTINFORMATION

Mats Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: mats.andersson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-14

Synpunkter på sidan?