Ditt ansvar

Det är den som faktiskt nyttjar anläggningen som är verksamhetsutövare för den enskilda avloppsanläggningen och som därmed har ansvar för att välja avloppslösning och söka tillstånd/anmäla den till oss.

Anläggningen ska utformas och läggas på en lämplig plats så att olägenheter minimeras enligt tillståndsbeslutet.

Köparens ansvar

Du som köpare bör försäkra sig om att anläggningen uppfyller följande krav för att undanröja eller förhindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa eller miljön:

  • Avloppsanläggningen ska vara tillförlitlig och driftssäker.
  • Underhåll och drift ska kunna skötas enkelt av dig som är användare utan alltför stor arbetsinsats, eller så ska ett serviceavtal ingå vid köp av anläggningen.
  • Det måste finnas tydliga instruktioner och system som gör att du enkelt kan upptäcka fel.
  • Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och det ligger därför i ditt eget intresse att ställa krav på att anläggningens tillförlitlighet och driftssäkerhet gentemot leverantör och/eller entreprenör.
  • Entreprenören bör ha kunskap om vilka krav som ställs och kunna uppskatta utformningen av de åtgärder som bör vidtas för att få en tillförlitlig och anpassad anläggning.
  • Entreprenören som bygger en anläggning och tillverkaren som säljer en färdig anläggning har ett ansvar gentemot fastighetsägaren som regleras i konsumentlagstiftningen.

Vi kan förelägga verksamhetsutövaren att utföra undersökningar som är nödvändiga för bedömning av en enskild avloppsanläggnings funktion.

KONTAKTINFORMATION

Mats Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
mats.andersson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?