Krav på avloppsanläggningen

När det gäller avloppssystem är det viktigt att se till systemets funktion i första hand.

Allmänna krav på små avlopp

I allmänhet ska små avloppssystem:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt som det är möjligt
  • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve och organiskt material
  • Möjliggöra kretslopp av närsalter
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden

Krav på anläggningens funktion

För att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska måste det vara möjligt att kontrollera dess funktion. Detta innebär i praktiken att anläggningen ska förses med en provpunkt där det är möjligt att ta prov på utgående vatten.

Lagens krav på rening

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling där nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

Avloppsvatten ska avledas, renas eller tas hand om på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Lagen ställer krav på längre gående rening än slamavskiljning.

KONTAKTINFORMATION

Mats Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
mats.andersson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?