Inventering av enskilda avlopp - LOVA

Inom Åmåls kommun finns ca 1700 bostäder med enskilda avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav genomför kommunen nu en omfattande inventering. Det har visat sig att enskilda avlopp som inte klarar av reningen bidrar till övergödning. Övergödning leder bland annat till algblomning och en minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan också innebära en direkt risk för kontaminering av egen eller grannes dricksvattenbrunn.

Genom ett LOVA-projekt som sökts och som finansieras genom Länsstyrelsen kommer de enskilda avloppen inom Åmåls kommun att inventeras.
Först ut är tre avrinningsområden till Norra viken, Åmålsån och Forsnäsån på grund av höga övergödningseffekter.


Berörda fastighetsägare inom dessa områden har fått eller kommer att få information hemskickat på posten. Som mål skall samtliga enskilda avlopp inom kommunen att inventeras.

LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området och därav läggs fokuset först på dessa utvalda områden baserat på avrinning och övergödning. Ett flertal lokala åtgärder för bättre havs-och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget söks hos länsstyrelsen. Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt samt till kommunikation och administration.

Syftet är att minska övergödningen av sjöar och vattendrag samt minska risken för smittspridning till yt- och grundvatten. Enskilda avlopp ska inventeras och en bedömning ska göras på om de uppfyller dagens krav på rening. Med enskilda avlopp som uppfyller dessa krav minskar risken för föroreningar av ytvatten, dricksvatten och grundvatten.

För frågor eller funderingar ring eller maila gärna ansvarig projektledare.

Karta avrinningsområden

KONTAKTINFORMATION

Joanna Haffling
Projektledare - vattenvårdsprojekt, LOVA
Telefon: 0532-172 97
E-post: joanna.haffling@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-10-19

Synpunkter på sidan?