Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt.  Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg.

Tänk på att det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Förvaring i väntan på nedgrävning

Djurkadaver ska bortskaffas utan onödigt dröjsmål. Under väntetiden ska materialet förvaras på ett sådant sätt att det inte är åtkomligt för vilda djur eller så att det på annat sätt kan utgöra en smittrisk.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst

  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup at andra djur inte kan gräva upp hästen.
  • Dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Besöksadress: Förrådsgatan 5

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Har det härligt i solen

Sidan uppdaterades 2023-12-11

Synpunkter på sidan?