Lantbruk och hästgårdar

Tre glada kor

Vi ansvarar för att utföra tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och miljön.

Tillsyn

Det är storleken på ditt lantbruk som avgör hur ofta vi gör tillsyn. De största lantbruken besöker vi varje eller vart annat år. De mindre lantbruken får besök med upp till fem års mellanrum.

Vi anpassar besöken efter din verksamhet. Vid besöket kontrollerar vi hur du följer gällande lagstiftning och hur du arbetar för att minska din verksamhets påverkan på människor och miljön, till exempel:

  • lagring av stallgödsel
  • spridning av stallgödsel
  • hantering av kemiska bekämpningsmedel
  • hantering av brännoljor och smörjoljor
  • hantering av övriga kemikalier
  • hantering av avfall och farligt avfall
  • egenkontroll

Efter platsbesöket får du en kontrollrapport. Där står det bland annat vad vi sett vid besöket på din gård och vilka eventuella åtgärder som du behöver vidta.

För tillsynen betala du en avgift. De mindre lantbruken betalar en timavgift för den tid besöket och handläggningen tar. De stora lantbruken betalar en årlig avgift.

Lagar och regler

Det finns en mängd lagar och regler som styr jordbruksverksamheter.

Jordbruksverket är den centrala myndigheten för lantbruk. Flera av de lagar som rör miljöfarliga verksamheter gäller också lantbruk. Det kan till exempel vara regler om lagring av brännolja, hantering av köldmedier eller utsläpp av avloppsvatten.

Andreas Langenbach

KONTAKTINFORMATION

Katarina Sundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?