Handledaren Lars-Johan Larsson på kommunförrådet har genom
Workplace Åmål fått stöd och trevligt sällskap i det dagliga arbetet
av Yahja Salem.
Foto: Jan Andersson
  

Workplace Åmål - en väg in på den svenska arbetsmarknaden

Workplace Åmål är ett projekt som syftar till att ge nyanlända inom eller bortom etableringsperioden möjlighet till arbetslivsintroduktion inom sina tidigare yrkes- eller studieområden. Förhoppningen är att tidigare arbetsplatsintroduktion ska säkerställa mer effektiv integration av nyanlända i Åmål genom:

  • Snabbare utveckling av praktisk språkförmåga
  • Insyn i och förståelse för hur en svensk arbetsplats fungerar
  • Möten med svensktalande yrkesverksamma
  • Praktisk kompetensutveckling
  • Introduktion i svensk arbetsrätt
  • Upprätthållande/etablering av arbetsrutiner
  • Skriftliga omdömen och referenser efter avslutad arbetslivsintroduktion.
  • Etablering av kontakter på den svenska arbetsmarknaden

Dessutom ger arbetslivsintroduktionen en möjlighet för Åmåls kommun att behålla viktig kompetens inom kommunen. Arbetslivsintroduktionen ges inom Åmåls kommuns olika verksamheter och samtliga förvaltningar erbjuder platser.

Kombination med SFI
Arbetslivsintroduktionen pågår under sex månader, vanligtvis på halvtid så att den kan kombineras med studier vid SFI. Genom detta får praktikanterna möjlighet att studera svenska halva dagen och att faktiskt komma ut och begagna sig av det svenska språket under halva dagen. Praktikanterna inom Workplace Åmål tilldelas en handledare på arbetsplatsen som finns med under hela arbetslivsintroduktionen. Handledarna erbjuds en handledarutbildning under totalt fem heldagar för att få den kunskap de behöver i sitt handledarskap.


Rekrytering genom Arbetsförmedlingen
Praktikanterna rekryteras genom Arbetsförmedlingen. För att kunna ta till vara på kunskap och kompetens kartlägger Arbetsförmedlingen praktikanternas utbildning och tidigare yrkeserfarenheter. Denna kartläggning ligger sedan till grund för matchning mot handledare och arbetsplats.

Utbildning i arbetslivshistoria
Under arbetslivsintroduktionen ingår även utbildning för såväl praktikanter som handledare inom svensk arbetslivshistoria, med syfte att skapa en förståelse för grunden till dagens svenska arbetsmarknad och i grundläggande svensk arbetsrätt. Denna utbildning hålls under en halvdag och arrangeras av personalenheten. Första utbildningstillfället kommer att hållas under mars månad.

45 personer i introduktion
Efter projektstart för cirka ett år sedan har hittills 40 personer påbörjat i arbetsplats-introduktionen. 14 inom barn-och utbildningsförvaltningen, 8 inom vård- och omsorgsförvaltningen, 11 på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, 11 på teknik- och fritidsförvaltningen och en på kommunstyrelseförvaltningen.

 

Kontakta Workplace Åmål

Projektledare
Emilia Hagström
Tel. 0532-171 93
E-post: emilia.hagstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?