UTVÄRDERAREN SAMMANFATTAR

Daniel Folkesson nb

Projektet IN Åmål har utgjort en viktig satsning för Åmål och, kanske allra främst, den målgrupp som är i stort behov av samhällsinformation, språkträning och stöd för att nå egenförsörjning. Projektledning och medarbetarna har mött och jobbat med de 190 kvinnor och män som har besökt Ågården i centrala Åmål.

Projektgruppen har bestått av skilda professioner/kompetenser som har jobbat hårt för att skräddarsy insatser för varje unik deltagare. Projektgruppen har agerat flexibelt, lösningsorienterat och med målgruppen i fokus i varje moment.

Ågården har utgjort den trygga mötesplats (hjärtat i processen), dit varje deltagare har kunnat komma för att få kunskap, stöd och studie-/yrkesväg-ledning, men även för att (bara) prata svenska, fika och träffa andra.

Projektet har riggat och genomfört utbildningar på teman såsom arbetsmarknad, hälsa och starta eget, vilka har varit positiva för deltagarna och givit upphov till höga betyg i utvärderingsenkäterna.

Projektet har, som de flesta andra, drabbats hårt av pandemin med periodvisa svårigheter att få till samtal, möten och ge stöd. Det ses som en stor styrka att projektet lyckades hitta vägar förbi många av dessa problem genom att till exempel sjösätta Träffpunkt Trädgård, utomhusaktiviteter samt – inte minst – studiebesök vid relevanta arbetsplatser.

På projektets minuskonto registreras, tillsammans med pandemins följdverkningar, en styrningsproblematik på kort och lång sikt, för högt satta målvärden, viss personalomsättning, samt utmaningar med att hitta praktik till en generellt språksvag målgrupp. Projektet har, därtill, haft svårt att nå förankring inom Åmåls kommun och har ständigt fått påminna om möjligheterna till samarbete.

Vid projektslut finns viktigt lärande att ta fasta på med möjligheter att implementera sådant som har visat sig fungera bra under projekttiden. Det ses, enligt utvärderaren, som viktigt att satsa på en fysisk mötesplats för målgruppen, där relevant samhällsinformation finns samlad under ett och samma tak.

Fortsatta satsningar kommer att leda till integration och livskvalitet för många, men på sikt även spara pengar i den kommunala kassalådan.

Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati, ID, hade uppdraget att utvärdera IN Åmål. Han följde projektet från start och hade kontinuerliga avstämningar med projektgruppen, styrgruppen och deltagarna för att kunna vara ett aktivt stöd under genomförandefasen.

Utvärderaren sammanfattar

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

             

     

Sidan uppdaterades 2023-01-30

Synpunkter på sidan?