Om IN Åmål

IN Åmål ska främja tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft!

Projektet IN Åmål är en utvecklingsplattform som drivs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden under tiden 2020 - 2022. Målgruppen för projektet är arbetssökande tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd som är bosatta i Åmåls kommun.

Målet är att effektivisera nyanländas etablering i kommunen och korta vägen till egen försörjning. Projektet syftar även till att säkerställa att kompetens som efterfrågas av arbetsgivare i Åmåls kommun finns tillgänglig och svarar upp mot rekryteringsbehoven både på kort och på lång sikt.

Projektmål:

Av 300 deltagare i IN Åmål - ska 100 vara i arbete eller studier vid projektavslut.

Nya modeller och verktyg

Målet är att de modeller och verktyg som utvecklas i projektet ska användas i ordinarie verksamhet och att IN Åmål ska fortsätta att vara en guide till effektivt inkludering av nyanlända både i arbetslivet och som medborgare i Åmåls kommun.

  • Kartläggning som skapar motivation
  • Företagsrådgivning anpassad till målgruppen
  • Arbetsmarknadskunskap för kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet
  • Yrkeskompetensbedömning i samarbete med näringsliv,
  • Arbetsplatsintroduktion med förstärkt individuellt stöd (i samarbete med näringsliv, kommunala förvaltningar och civilsamhället).
  • Hälsoutbildning 

IN Åmål driver sin verksamhet på Ågården

Aktiviteterna genomförs på Ågården i centrala Åmål. Här finns också ett informationskontor, där tredjelandsmedborgare och nya åmålsbor får vägledning i frågor om samhället och hjälp med myndighetskontakter.

Utifrån modellerna som utvecklas i projektet erbjuds deltagarna utbildning i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, hälsa och egenvård, vardagssvenska och yrkessvenska. För deltagare som är intresserade av att starta eget finns en utbildning i att starta och driva företag. Genom att delta i IN Åmål får arbetssökande möjlighet att praktisera på arbetsplatser i Åmål och få tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar validerade.

Samverkan

Inom projektet arbetar vi för att främja samverkan. Föreningar, arbetsgivare både inom näringslivet och kommunala verksamheter allmänheten kan vara med och driva utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle där man trivs och känner gemenskap. Föreningar och arbetsgivare kan välkomna deltagare till arbetsplatser för arbetsplatsintroduktion, studiebesök eller att helt enkelt pröva på ett yrke under en dag. Som samarbetspartner får man stöd av en handledare från projektet utifrån behov och möjligheter vid varje gemensam aktivitet. Målet är också att arbetsgivare ska kunna pröva nya medarbetare och föreningar få kontakt med nya föreningsmedlemmar. 

Ett samverkansavtal, som ska ses som en viljeinriktning, är ett dokument att utgå ifrån i samarbetet. 

IN Åmåls drivs med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

Sidan uppdaterades 2022-03-07

Synpunkter på sidan?