Antagningsregler, vuxenutbildning

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av information om regler för antagning, urval och studieomfattning.

Du kan söka vuxenutbildning i Åmål...

  1. om du är folkbokförd i Åmåls kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Åmål genom den.
  2. från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).
  3. om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.

Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen.

Förordning 2021:96 om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, Regeringskansliet

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Vuxenutbildningen, Industrigatan 12, 662 34 Åmål.

Om dina betyg är utfärdade av annan skola än Vuxenutbildningen i Åmål behöver du bifoga dessa.

 

Studieomfattning

Om du söker mer än en kurs eller utbildning måste du prioritera dina val, d.v.s. ange vilken kurs eller utbildning du i första hand vill läsa. För studieförberedande gymnasiala kurser är högsta rekommenderade studietakt 20 poäng per vecka.

20 poäng per vecka = 100% studietakt
15 poäng per vecka = 75% studietakt
10 poäng per vecka = 50% studietakt
  5 poäng per vecka = 25% studietakt 

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.

Sidan uppdaterades 2023-08-21

Synpunkter på sidan?