Alkohol, tobak och drogpolicy

Syfte:

Syftet med en alkohol-, tobaks- och drogpolicy är att dessa är kända riskfaktorer för en social marginalisering och att vi önskar våra elever så goda förutsättningar som möjligt i sin start på vuxenlivet. Därför ses detta dokument som en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål samt som ett verktyg i planeringen av verksamheten och samarbetet för elever, vårdnadshavare och skolpersonal kring dessa frågor.

 

Målsättning:

Kristinebergskolan ska vara en tobaks- drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda tobak, droger eller missbruka alkohol under sin tid på skolan.

Med droger avser vi narkotika, narkotikaklassade läkemedel, designade droger, sniffning, samt dopingpreparat.

Med alkoholmissbruk menar vi när någon dricker för ofta och för mycket så att det börjar ge negativa konsekvenser.

Med tobak avser vi beroendeframkallande substansen nikotin som bland annat finns i cigaretter och snus. Till cigaretter räknas även e-cigaretter oavsett innehåll.

 

Kristinebergskolan ska sträva efter att skapa en trygg och god arbetsmiljö med ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mellan elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

 

Våra åtgärder i korthet

 • Varje läsår revideras och uppdateras en handlingsplan utifrån gällande policy i kommun och den lokalt upprättade på Kristinebergskolan.
 • All personal inom skolan ska reagera och agera vid misstanke om bruk av tobak, alkohol och andra droger. Som stöd i detta finns bifogad handlingsplan för läsåret.
 • Tydlig information till elever, vårdnadshavare och personal på skolan om att skolan är en tobaks-, alkohol- och drogfri zon samt om den handlingsplan som upprättats för läsåret. Informationen ges via mentor och vid läsårsstart.
 • Eleverna och vårdnadshavare informeras om att skolans personal har skyldighet att lägga sig i och vara uppmärksamma om misstanke skulle uppstå.

Handlingsplan

 

Det här gör vi som personal om vi känner oro för, misstänker eller upptäcker ...

 

...att elev använder tobak:

 

 • Upptäcker skolpersonal att någon, elev eller personal, använder tobak på skolans område informerar vi personen direkt om att tobaksförbud gäller på området.
 • Upptäcker skolpersonal att elev som är under 18 år använder tobak informeras också mentor som i sin tur kontaktar vårdnadshavaren samt informerar skolsköterskan
 • Elever som använder tobak erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan.
 • Mentor gör en överenskommelse med vårdnadshavare om hur skolan ska agera vid upprepat tobaksanvändande hos elev. Mentor informerar arbetslaget om överenskommelsen.

 

... att elev konsumerar alkohol:

 

 • Upptäcker skolans personal att elev är påverkad i skolan, på skolans område eller områden i övrigt där skolan bedriver verksamhet kontaktas mentor, samt rektor och elevhälsa.
 • Mentor kontaktar vårdnadshavarna dessa ansvarar för att eleven blir hämtad.
 • Upptäcker skolans personal att elev använder alkohol vid upprepade tillfällen på fritiden eller känner annan oro, kontaktas elevhälsan och mentor som gör en gemensam bedömning tillsammans med vårdnadshavare.
 • Om skolpersonal upptäcker langning eller otillåten försäljning av alkohol gör rektor en polisanmälan.

 

...att elev misstänks använda droger:

 

 • Om en elev uppträder drogpåverkad kontaktas Elevhälsa och mentor och efter kontakt med
  vårdnadshavare kontaktar även elevvårdspersonal socialtjänst och polis och gemensamt ombesörjer vårdnadshavare, skola och socialtjänst samt polis att eleven omhändertas på ett betryggande sätt.
 • Om en elev uppträder uppenbart drogpåverkad kan alltid skolpersonal kontakta polisen direkt.
 • Om skolans personal misstänker försäljning av droger på skolan, att droger i någon form
  hanteras eller överhuvudtaget förekommer på skolan, gör rektor polisanmälan.
 • Upptäcker skolans personal genom egen observation på beteende eller om uppgifter inkommer som på annat sätt ger en oro att elev använder droger meddelas rektor och/eller elevhälsa. Därefter utgår Elevhälsan från nedanstående riktlinjer för sitt arbete.

          När misstanke eller annan kännedom om droganvändning framkommer till Elevhälsan:

 • Information till mentor som i sin tur tar kontakt med vårdnadshavare.
 • Om situationen bedöms som allvarligt oroande görs efter bedömning även anmälan till socialtjänsten. Mentor informerar vårdnadshavare om detta är aktuellt.
 • Om det finns information om eventuell brottslig handling överlämnas detta till polismyndighet.
 • Inom Elevhälsagruppen utses det en som är ”elevansvarig” som fortsättningsvis tar ett övergripande ansvar för ärendet med kontakt med andra myndigheter, mentor och vårdnadshavare samt uppföljning.

 

 

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?