Utvecklingssamtal

Mål:

 • att främja elevers och föräldrars ansvar och inflytande
 • att få eleverna att ta ansvar för sitt skolarbete, tänka framåt och bli medveten om ”sin” situation
 • att skapa en positiv utveckling och god kontakt mellan föräldrar, elev och skola
 • att hjälpa eleven till god social utveckling och kunskapsinhämtning
 • att föräldrar/målsmän skall inse vikten av att följa och stödja elevens hela skolsituation.

Ingående moment/ämnen:

 • trivsel i skolan, kamratkontakter, samarbetsförmåga, uppträdande, fritid, etc
 • elevens kunskaper i alla ämnen relaterade till de uppställda målen
 • hemarbete – läxor
 • ansvarsområden: hemmens – skolans
 • samtalen utmynnar i en individuell utvecklingsplan

Ansvarsfördelning:

Lärare-elev-förälder

 • Skriftlig inbjudan ca två veckor i förväg som ska ge föräldrar och elev information om vilka mål som gäller för alla ämnen samt på vilken nivå eleven befinner sig på i förhållande till målen 
 • lärare – elev – förälder genomför samtalet tillsammans
 • övriga i klassen undervisande lärare delar ansvaret med klasslärare när det gäller samtal och bedömningar hur elevens utveckling är i förhållande till målen samt upprättande av den individuella utvecklingsplanen 

Resurser:

 • ca 30 minuter per elev, minst en gång per termin
 • samtalen bör om möjligt ske dagtid

Utvärdering/uppföljning:

 • lärarens utvärdering
 • uppföljningssamtal vid behov och enligt personlig överenskommelse
 • utvärdering vid nästa utvecklingssamtal

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?