Samverkan skola - förskola

Mål:

 • Samverkan skall leda till att gränserna mellan förskoleklass, skola och fritidshem luckras upp.
 • Varje barn skall ha möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar.
 • Hänsyn skall tas till barnets hela situation, dess sociala miljö och utvecklingsnivå.
 • Verksamheten skall ske regelbundet under läsåret.

Ingående moment/ämnen:

 • Samarbete i åldersblandade grupper t.ex. språklekar och mattelekar, naturstudier ute och inne, musik grupper t.ex. språklekar och mattelekar, naturstudier ute och inne, musik och rörelse, bild och drama.
 • Skolförberedande verksamhet under vårterminen:   
 • - blivande klasslärare deltar i F- klassen
 • - inskolning färdig när höstterminen börjar
 • - barnen gör besök hos sin blivande lärare

 

 • Fritidspedagoger samverkar med klasslärare, ämneslärare eller har IT-ansvar.
 • Eleverna erbjuds rastverksamhet som planeras och leds av fritidspedagoger.

Ansvarsfördelning:

 • samtlig personal i verksamheten (förskollärare, lärare, fritidspedagoger).

Resurser:

 • gemensam feriearbetsdag i augusti och studiedag för planering av verksamheten
 • gemensam tid för planering, genomförande och utvärdering
 • gemensam fortbildning
 • anslag till gemensamma aktiviteter, t.ex. utflykter

Utvärdering:

 • samtlig personal i slutet av läsåret.

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?