Handlingsplan mot mobbning

En av de viktigaste uppgifterna för oss som arbetar i skolan är att ingripa så fort vi upptäcker tendenser till mobbning. Alla vuxna på skolan måste vara klara och tydliga i sitt budskap till eleverna.

Akuta åtgärder (när misstankar om mobbning finns)

  1. Ansvarig personal i skolan / enheten pratar med den mobbade eleven
  2. Skaffa en klar bild över vilka som mobbar/blir mobbade
  3. Prata med mobbarna en och en. Tala om vad ni som vuxna sett och att detta beteende inte accepteras. Minst två vuxna vid samtalen, varav en från elevvårdsteamet eller rektor.
  4. Kontakt med föräldrarna. Kalla dem till skolan för samtal, där minst 2 av skolans/ enhetens personal deltar.
  5. Uppföljning efter varje dag eller efter en vecka, beroende på fallets karaktär
  6. Om klassen / barngruppen är involverad måste man arbeta med den. Man måste göra klart för eleverna / barngrupperna att de är delaktiga även om de inte aktivt deltager
  7. Åter kontakt med berörda föräldrar inom en överenskommen tid för att undersöka att allt verkar fungera väl. Det är viktigt att visa omtanke så att föräldrarna känner att skolan /enheten bryr sig.

Extra åtgärder:
Om ovanstående åtgärder inte räcker, kallas till elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram upprättas. Vid behov görs anmälan till socialförvaltningen och/eller polismyndigheten.

Material att tillgå:
Pärm innehållande, enkäter, artiklar, skrifter, elevprod.mtrl, litteraturlista

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?