Processplan 2016


Processplan steg II – beslut angående ny skola i centralorten

Styrgruppen konstaterade vid möte den 25 november 2015 att processplan för medborgardialog inför beslut angående Rösparksskolan är avslutad i och med beslut i Kommunfullmäktige den 28 oktober 2015 KF § 217 att uppdra åt ÅKAB att upphandla partnering-entreprenör. Kommunfullmäktige beslutade vidare att styrgruppen får i uppdrag att ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning senast i januari 2016 (28 oktober 2015 KF, § 217). Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om en ny skola i juni 2016.

Styrgruppen beslutade om följande uppdrag och återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning.

Styrgruppen enades om följande uppdragsbeskrivning:

- Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet för kännedom.

- Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för medborgardialog.

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare.

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med underlag.

Exempel på arbetsgrupper är:

 • Personalgrupper från olika yrkeskategorier
 • Elevgrupp
 • Grupp av vårdnadshavare

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig alternativ lokal för förskolan Björkens verksamhet.

- Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, nyttjande och funktion.

Styrgruppens beslut

 1. Styrgruppen ger uppdrag till berörda enligt ovan.
 2. Ovanstående uppdragsbeskrivning återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom.

Kalendarium processplan

Januari 2016

8 januari

- Brainstorming/SWOT-analys kring önskade funktioner vad gäller EN skola Förskoleklass – årskurs 6 i centralorten inom följande områden (de olika yrkeskategorierna kommer att ha olika ingångar utifrån ansvar).

 1. Lokal (t ex klassrum/grupprum)
 • inredning/utrustning
 • ljusmiljö
 • ljudmiljö
 • ventilation
 • hygienutrymmen (wc, dusch)
 1. Entréer – gemensamma utrymmen elever/personal
 • inredning/utrustning
 • ljusmiljö
 • ljudmiljö
 • ventilation
 1. Arbetsrum, personalrum, vilrum, kapprum, expedition, förråd
 2. Utemiljö
 • F-klass – åk 3
 • Åk 4 - 6
 1. Övrigt

Deltagande yrkeskategorier:

Pedagoger/fritidspedagoger

Elevassistenter

Vaktmästare

Elevhälsopersonal

Rektorer

Administrativ personal

Personal från kostenheten

Personal från städenheten

Personal från Åmåls kommunfastigheter AB, Åkab

Politiker: Barn- och utbildningsnämnden samt

kommunstyrelsens arbetsutskott


Januari 2016

- Informationsmöte vårdnadshavare – bildande av arbetsgrupp

- Arbetsgruppen vårdnadshavare träffas för brainstorming/SWOT-analys

- Elevråd på respektive skola involveras i arbetet.

Februari 2016

Diskussioner utifrån frågeställningen hur vill/ska vi arbeta tillsammans för att nyttja lokaler och utemiljöer på bästa sätt?

- Heldag med personalrepresentanter

- Möte med arbetsgrupp vårdnadshavare

- Möte med arbetsgrupp elever (elevråd)

- Möte med arbetsgrupp personalrepresentanter

Mars 2016

- Möte med arbetsgrupp vårdnadshavare

- Möte med arbetsgrupp elever (elevråd)

- Möte med arbetsgrupp personalrepresentanter

April 2016

- Möte med arbetsgrupp vårdnadshavare

- Möte med arbetsgrupp elever (elevråd)

- Möte med arbetsgrupp personalrepresentanter

- Redovisning för styrgrupp

- Information till medborgare

Maj 2016

- Möte med arbetsgrupp vårdnadshavare

- Möte med arbetsgrupp elever (elevråd)

- Möte med arbetsgrupp personalrepresentanter

- Redovisning för styrgrupp

- Information till medborgare

Juni 2016

- Styrgruppsmöte

- Planerat beslut i kommunfullmäktige om ny skola förskoleklass-åk 6 i centralorten. Beslutet om ny skola fattas i november

Augusti 2016

- Styrgruppsmöte

September 2016

- Tre styrgruppsmöten

Oktober 2016

- Två styrgruppsmöten

- Avstämning uppdrag

- Arbete med underlag inför beslut

- Information till kommunfullmäktige

- MBL-information

November 2016

- MBL- information

- Beslut i barn- och utbildningsnämnden, arbetsutskottet

- Beslut i barn- och utbildningsnämnden

- 8 november. Information till allmänheten 19.30 i aulan på Karlbergsgymnasiet

- Beslut i kommunstyrelsen

- Extra information till kommunfullmäktige

- Beslut i kommunfullmäktige om framtiden skola förskoleklass - årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten

December 2016

-Information kommer...

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?