Nulägesrapport processplan 2, f-klass-åk 6

Nulägesrapport, processplan del II Förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten Nu är allt material sammanställt från de olika arbetsgruppernas inledande diskussioner vad gäller en ny förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten. Diskussionerna har haft temat FUNKTION och varit oberoende av storlek på skola.
Materialet är överlämnat till arkitektfirman som arbetar med att ta fram en beskrivning av lokalerna funktion och hur de kan användas. Nästa steg i processen blir att ta fram underlag för hur de olika ansvarsområdena vill samverkan kring lokaler och verksamhet. För att få inspiration i det arbetet kommer en studieresa med besök i olika skolmiljöer att genomföras under februari/mars till vilken de olika personalgrupperna, vårdnadshavare, politiker och representanter för eleverna kommer att bjudas in.
Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjar sitt arbete i februari med diskussioner utifrån frågeställningen hur vill/ska vi arbeta tillsammans för att nyttja lokaler och utemiljöer på bästa sätt?
Vår förhoppning är att även övriga yrkesgrupper avsätter tid till detta inom den närmaste framtiden för att ha bra underlag inför kommande studiebesök. Arbetsgruppen för vårdnadshavare fortsätter sitt arbete när det finns underlag från de övriga arbetsgrupperna att ta ställning till och diskutera.
Catrin Eriksson
Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?