Nulägesrapport mars/april 2017

Nulägesrapport skolan mars/april 2017

Hej, hoppas allt är väl med er och att ni har tid att njuta av fågelkvitter, längre dagar och den allt varmare och härliga vårluften.

Här kommer en nulägesrapport vad gäller det fortsatta arbetet kring Förskoleklass - årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten och förskolorna Nolby och Björken, Tösse skola och förskola och Kristinebergskolan.

 

Efter beslut i Kommunstyrelsen den 25 februari gjordes en direktupphandling av uppdraget.


SWECO var det enda företag som lämnade in en offert och avtal är tecknat för utredningsuppdraget utifrån underlag. SWECO är en stor organisation med hög och bred kompetens och stor erfarenhet av liknande utredningar.

 

Arbetet påbörjades med ett uppstartsmöten via telefon den 15 mars och fortsatte den 29-30 mars på plats här i Åmål med besök av ovanstående objekt, möte med berörd arkitekt, möte med ÅKAB och PEAB. Undertecknad var ansvarig för planeringen av besöket och har servat SWECO med ytterligare handlingar och underlag inför det fortsatta arbetet.

 

Då förfrågningsunderlaget med anledning av framflyttat/ytterligare möte i Kommunstyrelsen fick dras tillbaka är tidsplanen något förskjuten varför resultatet av uppdragen beräknas redovisas i slutet av maj/början av juni enligt underlag.

 

Nästa nulägesrapport kommer efter inplanerat besök/arbete på plats här i Åmål den 10 - 12 maj.

 

Kommunfullmäktiges beslut 30 november 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2016 (KF § 248) om fortsatt arbete med En Förskoleklass – åk 6 skola, inklusive särskola och fritidshem i centralorten.

Vidare beslutade Kommunfullmäktige den 30 november 2016 (KF § 248) att uppdra åt Styrgruppen för skolans utveckling att ta fram följande underlag:

-Hyreskostnad

-Kostnader för åtgärder utanför skolområdet.

-Ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun.

-Förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller finansiering.

-Förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller byggnation.

-Tidsplan för besluts- och genomförandeprocess.

-En kostnadskalkyl på renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp till 800 elever.

-Kostnader för renovering av Tösse skola, Kristinebergskolan samt övriga objekt som kan ha ett behov av investeringar. Bland annat Södra skolan.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari KS § 21 om uppdrag till extern konsult för granskning och komplettering av befintliga underlag vad gäller:

-Ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten.

-En Förskoleklass – åk 6 skola inklusive särskola och fritidshem alternativt två skolor.

-Förskoleklass – åk 3 skola inklusive fritidshem / Rösparksskolan.

-Åk 4 – 6 skola inklusive särskola och fritidshem / Södra skolan.

-Renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inklusive fritidshem i Tösse.

-Renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola.

-Förskolelokaler i centralorten.

-Förskolelokaler i Tösse.

Allt med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016, KF § 248.

Så går arbetet vidare

Huvudinriktningen på vidare arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår (enligt Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016, § 248), men även tidigare utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill säga alternativet b) ovan ska granskas och kompletteras av konsulten med hänvisning till de stora kostnader som är involverade i ärendet.

När ÅKAB:s utredning av renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp till 800 elever (Kommunfullmäktige 30 november 2016 § 248) är klar ska även denna granskas och kompletteras av konsulten enligt ovan.

Underlaget ska belysa:

- Dagens behov vad gäller antal barn/elever i förhållande till befolkningsprognoser och demografi.

- Inomhusmiljö och utomhusmiljö i förhållande till Arbetsmiljölagen.

- Inomhusmiljö och utomhusmiljö i förhållande till Skollag 2010:800 och övriga nationella styrdokument samt Åmåls kommuns Vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål och barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål.

- Trafiksituation i förhållande till genomförda trafikutredningar.

- Ekonomiska konsekvenser i förhållande till hållbarhet/livslängd på byggnaden/byggnaderna och eventuella framtida behov av ytterligare investeringar.

- Kostnadsbedömning för investering.

- Kostnadsbedömning för byggherrekostnader.

- Kostnadsbedömning för driftskostnader.

- Kostnadsbedömning för hyreskostnader.

- Vilka eventuella alternativ det finns till lokallösningar.

Följande underlag ska ligga till grund för uppdraget:

- Dokumentstudier/granskning av genomfört arbete, framtagna underlag:

- Trafikutredning

- Markundersökningar

- Bestämmelser i gällande detaljplaner.

- Statistik, jämförelser med andra kommuner/jämförbara objekt.

- Ritningar, underlag från arkitekter.

Extern konsults arbete ska resultera i följande:

- Analys av Åmåls kommuns samhälls- och befolkningsutveckling.

- Barn/elevprognoser

- Skatteintäkter

- Inflyttning/utflyttning

- Analys av ekonomiska faktorer utifrån.

- Investeringskostnad inklusive byggherrekostnad.

- Hållbarhet

- Driftskostnad

- Hyreskostnad som grund för ekonomiska prognoser att sätta i relation till Åmåls kommuns nuvarande och framtida betalningsförmåga.

- Analys av nuvarande lokalers ändamålsenlighet, hållbarhet och behov av ombyggnation/renovering i nutid samt framtid (teknisk status och behov av underhåll) för att rymma nuvarande och planerade verksamheter.

- En bedömning av hur lokalerna svarar upp mot nuvarande och kommande behov av arbetsplatser, grupprum, tekniska lösningar, säkerhet vad gäller brand/utrymning och övrig tillbud/skador.

Byggnadernas tekniska status och behov av underhåll och investering:

- På kort sikt

- På lång sikt

- En beskrivning av byggnadernas bruttoarea (BTA) kontra användbar yta i förhållande till utemiljö/uteyta.

Hälsningar
Catrin Eriksson
Chef barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0532-173 43
E-post: catrin.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?