Extern konsulthjälp för fortsatt skolutredning

Extern konsulthjälp för fortsatt utredning, granskning och komplettering i skolfrågan

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att anlita en extern konsult som ska granska och kompletterar befintliga underlag vad gäller följande alternativ:

1 ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten.
a) Förskoleklass – åk 6 skola inklusive särskola och fritidshem
b) två skolor

- Förskoleklass – åk 3 skola inklusive fritidshem / Rösparksskolan

- Åk 4 – 6 skola inklusive särskola och fritidshem / Södra skolan

2 renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inklusive fritidshem i Tösse.

3 renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola.

4 förskolelokaler i centralorten.

5 förskolelokaler i Tösse.

Utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016, KF § 248.


Vad gäller belysningsområden, underlag och resultat ska utredningen genomföras i enlighet med tjänsteskrivelsen. Huvudinriktningen på vidare arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår (enligt fullmäktiges beslut den 30 november 2016) men även tidigare utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill säga alternativet b) ovan, ska granskas och kompletteras av konsulten med hänvisning till de stora kostnader som är involverade.

När kommunens utredning av renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp till 800 elever (från 30 november 2016 KF § 248) är klar ska även denna granskas och kompletteras av konsulten enligt ovan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslutet vid sammanträdet den 25 januari 2017. Beslutet fastställdes vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2017. Förslaget till kommunstyrelsens beslut lämnades av den politiska styrgruppen för skolans utveckling. Styrgruppen består av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidium. En nämnds presidium består av ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?