Arbetet med en förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten fortskrider enligt planering.

Under vecka 8 fördjupade sig personalen i Läroplan för grundskola, Lgr 11 kapitel 1 och 2 och tog fram de värdeord de ansåg vara viktigast. Värdeorden sammanställdes och utgjorde grund för arbete med utformning av lokaler den 9 mars då all personal träffades på Karlberg. Arbetet utgick från värdeorden samt de förutsättningar som gäller för utformning av lokalerna; samarbete och optimalt nyttjande av lokalyta.

Den 15 mars var ca 50 personer, såväl pedagoger som tjänstemän från övriga berörda förvaltningar och politiker, på studiebesök i Göteborg och besökte två skolor; Taubeskolan och Västerhedsskolan. En mycket uppskattad studieresa med många intryck och erfarenheter, vilka finns dokumenterade.

Den 20 april träffades styrgruppen för arbetet med en ny förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten och fick en information av Fyrbodals kommunalförbund om möjligheterna att bygga i trä. Ett intressant och givande föredrag med norska erfarenheter och kunskaper. Styrgruppen beslutade vid det tillfället att eventuellt ytterligare studiebesök anordnas utifrån behov/önskemål av verksamheten, det vill säga berörda pedagoger och övriga yrkeskategorier.

Tisdag 26 april kommer arkitekterna hit och får överlämning av allt material från såväl personalens möten/sammanställningar som vårdnadshavarnas, vilka träffades den 26 januari.

Parallellt med personalens arbete pågår ÅKAB:s arbete med att upphandla en partneringentreprenör enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Det arbetet är nu inne i sitt slutskede.

När upphandlingen av partneringentreprenör är avslutad och arkitekterna har bearbetat allt material kommer de olika arbetsgrupperna; yrkesgrupper, politiker, vårdnadshavare m fl att kallas till fortsatta arbetsmöten.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?