Publicerad 2020-05-04

Bygglovet för Rösparksskolan: Länsstyrelsens avslag avgörs i mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Länsstyrelsens avslag är nu överklagat till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Om mark- och miljödomstolens fastställer länsstyrelsens avslag finns möjligheten att överklaga till mark- och miljööverdomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Publicerad 2020-04-17

Länsstyrelsen avslog överklagan av beviljat bygglov för Rösparksskolan

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av skolbyggnad. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som har beslutat att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2020-02-24

Nu rivs Rösparksskolan

Idag inleddes rivningen av Rösparksskolan. Under veckan kommer hela den västra flygeln att rivas.

Publicerad 2020-01-30

Första spadtaget för Nya Rösparksskolan

Idag togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Redan i eftermiddag börjar arbetet där den nya gymnastiksalen ska ligga. Lyssna på inslaget i P4 Väst om första spadtaget för Nya Rösparksskolan.

Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.

Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.

Publicerad 2020-01-13

Bygglov för skolan överklagat

Efter att bygg- och miljönämnden den 4 december 2019 beviljade bygglov för Nya Rösparksskolan har bygglovet överklagats av boende i området. Överklagandet tar upp tre punkter, bland annat om att den nya skolbyggnaden kommer att försämra utsikten. Det blir nu länsstyrelsen som kommer att pröva överklagandet. 

   

Publicerad 2019-10-02

Möte om nya Rösparksskolan

Igår tisdag den 1 oktober fick inbjudna grannar till Rösparksskolan information av Åmåls kommunfastigheter och teknik och fritid om bland annat trafik och skolgård i samband med byggnationen av den nya skolan.

Publicerad 2019-09-30

Ritningarna till nya Rösparksskolan godkända

Idag har Åmål tagit ett stort steg närmare byggnation av Nya Rösparksskolan. Ritningarna över de nya lokalerna godkändes av de fackliga representanterna efter ett omfattande arbete med att utforma den nya skolan.

Publicerad 2018-11-29

Fullmäktiges beslut i skolfrågan

Den 31 januari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om framtidens grundskola. Besluten som rör skolan finns på sidan 21 och 25 i protokollet.

Länk till protokollet

Publicerad 2017-12-13

Viktigt beslut i skolfrågan

Idag onsdag 13 december togs ett viktigt beslut på vägen mot en ny grundskola i Åmåls centralort. Förslaget till kommunfullmäktige innebär att projektering kan inledas för en ny skola för 450 elever, från förskoleklass till årskurs tre, på Rösparksskolans markområde. Beslutet fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut 31 januari 2018.

Publicerad 2017-09-06

Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun 5 september 2017

Vid ett möte för allmänheten på Karlbergsgymnasiet 5 september 2017 presenterad konsultföretaget Sweco sin rapport efter granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun. Utredningen ska beräkna kostnader för förskoleklass till årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten, vilket antingen bedrivs på en eller två skolor enligt följande:

• En skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem på NY skola.

• Förskoleklass till årskurs 3 inklusive fritidshem på Rösparksskolan samt årskurs 4 - 6 inklusive särskola och fritidshem på Södra skolan.

I uppdraget ingår också att beräkna kostnader för renovering/tillbyggnad av:

• Grundskola årskurs 7-9 inklusive särskola på Kristinebergskolan.

• Grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshem i Tösse.

• Förskolelokaler i centralorten samt förskolelokaler i Tösse.

Uppdrag i två delar

Den ena delen i uppdraget var att granska och komplettera befintliga underlag vad gäller grundskola inklusive förskoleklass samt kommunens förskolor. Den andra delen av uppdraget omfattade en en fördjupad analys av Rösparksskolan. Ett 20- tal personer deltog på mötet för allmänheten. Under dagen hade rapporten presenterats för styrgruppen för skolans utveckling och för kommunens förtroendevalda.

Kommunstyrelsens ordförande, Michael Karlsson (S), berättade att han nu kommer att bjuda in samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige för fortsatta överläggningar om den fortsatta processen och tidsplanen fram till beslut om lokaliseringen av framtidens skola i Åmål. I högerspalten finns rapporten i sin helhet att  läsa samt Swecos presentation.

Publicerad 2017-04-11

Nulägesrapport mars/april 2017

Här kommer en nulägesrapport vad gäller det fortsatta arbetet kring Förskoleklass - årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten och förskolorna Nolby och Björken, Tösse skola och förskola och Kristinebergskolan.

Publicerad 2017-02-20

Extern konsulthjälp för fortsatt skolutredning

Extern konsulthjälp för fortsatt utredning, granskning och komplettering i skolfrågan

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att anlita en extern konsult som ska granska och kompletterar befintliga underlag vad gäller följande alternativ:

1 ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten.
a) Förskoleklass – åk 6 skola inklusive särskola och fritidshem
b) två skolor

- Förskoleklass – åk 3 skola inklusive fritidshem / Rösparksskolan

- Åk 4 – 6 skola inklusive särskola och fritidshem / Södra skolan

2 renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inklusive fritidshem i Tösse.

3 renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola.

4 förskolelokaler i centralorten.

5 förskolelokaler i Tösse.

Utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016, KF § 248.


Vad gäller belysningsområden, underlag och resultat ska utredningen genomföras i enlighet med tjänsteskrivelsen. Huvudinriktningen på vidare arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår (enligt fullmäktiges beslut den 30 november 2016) men även tidigare utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill säga alternativet b) ovan, ska granskas och kompletteras av konsulten med hänvisning till de stora kostnader som är involverade.

När kommunens utredning av renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp till 800 elever (från 30 november 2016 KF § 248) är klar ska även denna granskas och kompletteras av konsulten enligt ovan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslutet vid sammanträdet den 25 januari 2017. Beslutet fastställdes vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2017. Förslaget till kommunstyrelsens beslut lämnades av den politiska styrgruppen för skolans utveckling. Styrgruppen består av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidium. En nämnds presidium består av ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande.

Publicerad 2016-12-01

Beslut i fullmäktigen om fortsatt utredning av en (1) skola

Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige på onsdagskvällen 30 november 2016 att fortsätta utreda om det är möjligt att bygga en (1) skola i centralorten för f-klass- årskurs 6 i området vid Rösparksskolan. Beslutet innebar också att man ska utreda kostnader för renovering av andra skolor i kommunen som kan ha ett behov av investeringar.

Se hela sändningen från fullmäktige vi vår webb-tv

Publicerad 2016-11-04

Öppet möte om framtidens skola

Inför beslut om framtidens skola den 30 november bjuds alla intresserade, allmänhet och vårdnadshavare in till ett informationsmöte tisdag den 8 november kl 19.30 - 21.00 i aulan på Karlberg. Under mötet kommer modeller, skisser och underlag att presenteras.

Publicerad 2016-05-04

Inbjudan till föreläsning

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut kring En förskoleklass - åk 6 skola i centralorten samt behov av ombyggnation/renovering av Tösse skola bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in till en föreläsning av Anna Törnqvist, arkitekt kring utformning av skollokaler med utgångspunkt i flexibla lokaler där ytan nyttjas optimalt med fokus på samverkan.

När: Onsdag 1 juni kl 18.30

Var: Aulan på Karlbergsgymnasiet

Välkomna

Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Publicerad 2016-04-25

Arbetet med en förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten fortskrider enligt planering.

Under vecka 8 fördjupade sig personalen i Läroplan för grundskola, Lgr 11 kapitel 1 och 2 och tog fram de värdeord de ansåg vara viktigast. Värdeorden sammanställdes och utgjorde grund för arbete med utformning av lokaler den 9 mars då all personal träffades på Karlberg. Arbetet utgick från värdeorden samt de förutsättningar som gäller för utformning av lokalerna; samarbete och optimalt nyttjande av lokalyta.

Den 15 mars var ca 50 personer, såväl pedagoger som tjänstemän från övriga berörda förvaltningar och politiker, på studiebesök i Göteborg och besökte två skolor; Taubeskolan och Västerhedsskolan. En mycket uppskattad studieresa med många intryck och erfarenheter, vilka finns dokumenterade.

Den 20 april träffades styrgruppen för arbetet med en ny förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten och fick en information av Fyrbodals kommunalförbund om möjligheterna att bygga i trä. Ett intressant och givande föredrag med norska erfarenheter och kunskaper. Styrgruppen beslutade vid det tillfället att eventuellt ytterligare studiebesök anordnas utifrån behov/önskemål av verksamheten, det vill säga berörda pedagoger och övriga yrkeskategorier.

Tisdag 26 april kommer arkitekterna hit och får överlämning av allt material från såväl personalens möten/sammanställningar som vårdnadshavarnas, vilka träffades den 26 januari.

Parallellt med personalens arbete pågår ÅKAB:s arbete med att upphandla en partneringentreprenör enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Det arbetet är nu inne i sitt slutskede.

När upphandlingen av partneringentreprenör är avslutad och arkitekterna har bearbetat allt material kommer de olika arbetsgrupperna; yrkesgrupper, politiker, vårdnadshavare m fl att kallas till fortsatta arbetsmöten.

Publicerad 2016-03-14

Nu börjar det hända saker

Nu börjar det hända saker. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ta ett inriktningsbeslut om EN förskoleklass – årskurs 6 skola i centralorten. ÅKAB är inne i slutskedet vad gäller upphandling av en partneringentreprenör, så fort upphandlingen är klar kan arbetet tillsammans med ansvarig arkitektfirma ta fart på allvar. Imorgon, tisdag 15 mars åker ca 50 politiker och tjänstemän från berörda förvaltningar till Göteborg på studiebesök på två skolor, Taubeskolan och Västerhedsskolan för att få inspiration och se möjliga alternativ och lösningar på inomhus- och utomhusmiljö ur såväl ett pedagogiskt som ett funktionellt perspektiv. I slutet av april/början på maj kommer ytterligare studiebesök att anordnas, då till tre skolor i Stockholmsområdet. Information om detta kommer längre fram. Så fort processerna med ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om EN förskoleklass – årskurs 6 skola i centralorten och ÅKAB:s upphandling av partneringentreprenör är avslutad och arbetet med arkitektfirman kan fortsätta kommer kallelse till vårdnadshavargruppen för vidare arbete och diskussioner.

Catrin Eriksson, förvaltningschef
Barn-och utbildningsförvaltningen

Publicerad 2016-02-22

Studiebesök på skolor i Göteborg

Som ett led i arbetet med framtidens skola f-klass till årskurs 6 i centralorten kommer politiker och skolpersonal att göra studiebesök på Västerhedsskolan och Taubeskolan i Göteborg. Representanter för vårdnadshavare är inbjudna att följa med på studiebesöken som sker tisdagen den 15 mars.