Fakta om förslag till ny skolorganisation

Med anledning av den världsbild som råder med stora flyktingströmmar till Sverige och Åmål har förutsättningarna för barn- och utbildningsnämndens verksamheter förändrats radikalt under den senaste tiden.

Den 1 december 2015 fanns:

466 barn i kommunal förskola varav 79 barn med annat modersmål.

141 barn i fristående förskola varav 35 barn med annat modersmål.

1 295 elever i kommunal grundskola varav 337 elever med annat modersmål.

  • I den kommunala grundskolan innebär det idag att ca 25 % av eleverna har annat modersmål än svenska.
  • 337 elever motsvarar ca 3 årskurser då födelsetalet är ca 100 – 110 barn per år i Åmål.

160 elever går i fristående grundskola, varav 9 elever med annat modersmål.

563 elever går i gymnasieskolan, Karlbergsgymnasiet, varav 79 elever med annat modersmål på introduktionsprogram.

Fler barn/elever med annat modersmål än svenska är på väg in i våra verksamheter, vilket gör att läget i förskola, grundskola och gymnasieskola är ansträngt. Ett gediget arbete pågår för att hitta lösningar på såväl kort som lång sikt. Grundskolan i Åmåls kommun är för närvarande i en bekymmersam situation då den största skolan, Rösparksskolan, är utrymd och huserar i tillfälliga lokaler under tiden utredning om F-6 skola i centralorten pågår. För att klara de snabbt ökande behoven har enheten grundskola fått i uppdrag att se över situationen vad gäller lokaler och personal samt att komma med förslag på en organisation som ökar integrationen i verksamheterna.

Ett alternativ är att fördela eleverna årskursvis på Södra skolan och Rösparksskolan där förskoleklass och åk 1–3 går på Rösparksskolan, och åk 4–6 på Södra skolan. Ett alternativ som endera kan genomföras stegvis över 3 år eller vid ett tillfälle, hösten 2016.

Några konsekvenser av en omorganisation av skolområdena i centralorten där Södra skolan och Rösparksskolan utgör ett skolområde med en fördelning av årskurserna är:

-att beroende på antal elever finns möjlighet att göra 5 eller 6 paralleller i varje årskurs med en god integration där varje klass får likvärdigt antal elever per klass utifrån behov och fördelningen av elever med annat modersmål än svenska. Idag finns det t ex en förskoleklass på Södra skolan med 100% elever med annat modersmål än svenska.


-att pedagoger som undervisar i en årskurs kan samarbeta i högre utsträckning och nyttja varandras specialkompetenser. Idag är konkurrensen stenhård vad gäller att rekrytera lärare då det helt enkelt inte finns tillräckligt många utbildade behöriga/legitimerade lärare. Många nyutexaminerade lärare söker tjänster där möjligheterna till samarbete och stöd är goda.

- elever och personal får byta arbetsplats och arbetsmiljö.

- vissa elever får längre sträcka till skolan.

- elever får delvis nya klasskamrater.

- vissa elever får ny/nya lärare.

- personal/pedagoger får nya elever.

- fritidshemsverksamheten påverkas då alla elever inte kommer att kunna garanteras fritidshemsplacering där man önskar.

Den största andelen elever med annat modersmål än svenska i åldern 6–12 år går på Södra skolan, varav 86 elever går i ordinarie klasser. 64 elever plus 13 elever på väg går i förberedelseklass samt 14 + 11 elever i Förskoleklass = 102 elever (ca 15 – 20 elever/årskurs) vilka ska klassplaceras i ordinarie klass från och med hösten 2016.


Med nuvarande organisation finns inte plats för eleverna i befintliga klasser vare sig på Södra skolan eller Rösparksskolan och eleverna kan inte heller placeras i en och samma klass utifrån ett integrationsperspektiv, vilken är väsentlig för att eleverna överhuvudtaget ska ha möjlighet att klara den svenska skolans kunskapsmål. Utifrån förändrad lagstiftningen från 1 januari 2016 ska elever i förberedelseklass klassplaceras inom 2 månader.


Med hänsyn till lokaler tillgång till behörig personal, inberäknat pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera personal samt lagkravet på integration, är det nödvändigt att förändra enheten grundskolas organisation vad gäller förskoleklass–årskurs 6 redan hösten 2016.

Elevstatistik

Rösparksskolan

433 elever varav 65 elever med annat modersmål än svenska (= 15% elever med annat modersmål än svenska)

Södra skolan

211 elever varav 86 elever med annat modersmål än svenska (= 40 %). Till det kommer 64 elever i förberedelseverksamhet, vilket för Södra skolan innebär totalt 275 elever varav 150 med annat modersmål (= 54 %).


Bakgrund

22 oktober 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen informerade barn- och utbildningsnämnden på ordinarie sammanträde om antal barn/elever och det ökande antalet flyktingar som ska beredas plats i verksamheterna samt de utmaningar det medför.

29 oktober Barn- och utbildningsförvaltningen ger enheten grundskola i uppdrag att ta fram ett förslag på organisation med utgångspunkt i maximalt nyttjande av lokaler, hänsyn till lärarbrist – svårigheter att rekrytera behörig personal samt integration.

2 december 2015 MBL § 19-information till fackliga företrädare

- Arbetsgivarparten har kallat till dagens förhandling enligt MBL § 11 om förslag till organisation för Enheten Grundskola, Område A (Södra skolan) och Område B (Rösparksskolan), läsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19. Förhandlingen inleds med information enligt MBL § 19.

-Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för förslag i ärendet utifrån tjänsteskrivelse 2015-11-25,

Förslaget innebär följande vad avser läsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19:

1. Under läsåret 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 utgör centralortens skolor; Södra skolan och Rösparksskolan ett skolområde (område B) med två rektorer.

2. Tösse skola och Fengersfors skola utgör ett skolområde (Område A) med 50 % rektor.

3. Eleverna fördelas enligt följande inom område B (Södra skolan och Rösparksskolan):

Läsåret 2016/2017

Område B Södra skolan

1 - 4 förberedelseklasser

1 åk 2

2 åk 3

5 åk 4

2 åk 5

2 åk 6

= 13 - 16 klasser

Område B Rösparksskolan

5 Förskoleklasser

5 åk 1

3 åk 2

3 åk 3

3 åk 5

3 åk 6

= 22 klasser


Läsåret 2017/2018

Område B Södra skolan

1 - 4 förberedelseklasser

1 åk 3

5 åk 4

5 åk 5

2 åk 6

= 13 - 17 klasser

Område B Rösparsskolan

5 Förskoleklasser

5 åk 1

5 åk 2

3 åk 3

3 åk 6

= 21 klasser

Läsåret 2018/2019

Område B Södra skolan

1 - 4 förberedelseklasser

5 åk 4

5 åk 5

5 åk 6

= 16 - 19 klasser

Område B Rösparksskolan

5 Förskoleklasser

5 åk 1

5 åk 2

5 åk 3

= 20 klasser.

Motivering till förslag till ny organisation

Det finns elevunderlag för 5 Förskoleklasser och 5 klasser i årskurs 1 samt årskurs 4 inför läsåret 2016/2017, vilket underlättar ny klassindelning och skapar möjlighet att nyttja resurser och kompetens på ett effektivt sätt.

De begränsade lokalytorna i och med Rösparksskolans evakuering till moduler läsåret 2014/2015 är tillräckliga utifrån behov vid sammanslagning av årskurser till EN skola, vilket innebär att det inte behöver tillföras ytterligare lokalyta.

Med samtliga elever i en årskurs i centralorten på samma skola ökar möjligheten till integration av våra nyanlända elever.

Föreslagen organisation underlättar för framtida organisation oavsett vad beslutet blir vad gäller en eller två skollokaler i centralorten utifrån ett personal- och integrationsperspektiv.


Inbjudan till möte

Barn- och utbildningsförvaltningen enheten grundskola bjuder in vårdnadshavare till ett informationsmöte kring den aktuella situationen tisdag 12 januari kl 19.00 i aulan på Karlbergsgymnasiet.

Vid mötet ges information om:

- förslag på förändringar av organisation inför läsåret 2016/2017.

- fortsatt processplan för arbetet kring byggnation av skola på Rösparksskolans markområde.

Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till chefer/rektorer och företrädare från barn- och utbildningsnämnden.

Välkomna!

Catrin Eriksson

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kent Jönsson

Enhetschef

Enheten grundskola

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?