Dialogmöte nr 4, 12 januari 2016

Cirka 200 personer kom till dialogmöte nr 4 den 12 januari i Karlbergsgymnasiets aula.

Vid mötet gavs information om:

- förslag på förändringar av grundskolans organisation inför läsåret 2016/2017.

- fortsatt processplan för arbetet kring byggnation av skola på Rösparksskolans markområde.

Vårdnadshavare bjöds in att vara med och utforma nya skolan
Samtliga vårdnadshavaren hade fått en personlig inbjudan till dialogmöte nr 4. Cirka 200 personer deltog i möte. Det fanns tolkar på arabiska, dari och somaliska. Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Catrin Eriksson presenterade tillsammans med enhetschef Kent Jönsson och rektor Malin Brunzell bakgrunden, den fortsatta processen för att utforma framtiden grundskola i centralorten samt förslaget till ny skolorganisation.

Förslaget till ny skolorganisation innebär i korthet att grundskolan i centralorten organiseras om så att Rösparksskolan blir en lågstadieskola, årskurs 1-3 och Södra skolan blir en mellanstadieskola åk 4-6. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till förslaget 27 januari. Förslaget innebär övergången till ny organisation sker under tre läsår. Åmål växer och har på kort tid orsakat lokalproblem. Förslaget innebär att grundskolan för bättre möjligheter att klara lokalproblemen, men också att bättre möta utmaningarna kring en bra integration av medborgare med annat modersmål.

Synpunkter på skolförslaget
Efter informationen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till chefer/rektorer och företrädare för barn- och utbildningsnämnden. Flest frågor och synpunkter gällde förlaget till ny skolorganisation.

Vad är viktigt för dig som vårdnadshavare?
Ett av syftena med mötet var att bilda en arbetsgrupp med representanter för vårdnadshavare som ska vara delaktiga i utformningen av den nya grundskolan. Intresset för att anmäla sig till gruppen var stort. Frågor som vårdnadshavarna kan vara med och påverka är:

Undervisningsmiljöer
Fritidshem
Utemiljöer
Hämtning/lämning
Trygghet
Matsal - miljö
Övriga synpunkter


Presentationen 12 januariSidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?