webb_toppbild_ttos_495px.png

På de här sidorna kommer vi att informera om den pågående processen mot framtidens grundskola i Åmål, från förskoleklass till årskurs 3 (F-åk 3) i centralorten.

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2019-10-02

Möte om nya Rösparksskolan

Igår tisdag den 1 oktober fick inbjudna grannar till Rösparksskolan information av Åmåls kommunfastigheter och teknik och fritid om bland annat trafik och skolgård i samband med byggnationen av den nya skolan.


Publicerad 2019-09-30

Ritningarna till nya Rösparksskolan godkända

Idag har Åmål tagit ett stort steg närmare byggnation av Nya Rösparksskolan. Ritningarna över de nya lokalerna godkändes av de fackliga representanterna efter ett omfattande arbete med att utforma den nya skolan.


Publicerad 2018-11-29

Fullmäktiges beslut i skolfrågan

Den 31 januari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om framtidens grundskola. Besluten som rör skolan finns på sidan 21 och 25 i protokollet.

Länk till protokollet


Publicerad 2017-12-13

Viktigt beslut i skolfrågan

Idag onsdag 13 december togs ett viktigt beslut på vägen mot en ny grundskola i Åmåls centralort. Förslaget till kommunfullmäktige innebär att projektering kan inledas för en ny skola för 450 elever, från förskoleklass till årskurs tre, på Rösparksskolans markområde. Beslutet fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut 31 januari 2018.


Publicerad 2017-09-06

Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun 5 september 2017

Vid ett möte för allmänheten på Karlbergsgymnasiet 5 september 2017 presenterad konsultföretaget Sweco sin rapport efter granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun. Utredningen ska beräkna kostnader för förskoleklass till årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten, vilket antingen bedrivs på en eller två skolor enligt följande:

• En skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem på NY skola.

• Förskoleklass till årskurs 3 inklusive fritidshem på Rösparksskolan samt årskurs 4 - 6 inklusive särskola och fritidshem på Södra skolan.

I uppdraget ingår också att beräkna kostnader för renovering/tillbyggnad av:

• Grundskola årskurs 7-9 inklusive särskola på Kristinebergskolan.

• Grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshem i Tösse.

• Förskolelokaler i centralorten samt förskolelokaler i Tösse.

Uppdrag i två delar

Den ena delen i uppdraget var att granska och komplettera befintliga underlag vad gäller grundskola inklusive förskoleklass samt kommunens förskolor. Den andra delen av uppdraget omfattade en en fördjupad analys av Rösparksskolan. Ett 20- tal personer deltog på mötet för allmänheten. Under dagen hade rapporten presenterats för styrgruppen för skolans utveckling och för kommunens förtroendevalda.

Kommunstyrelsens ordförande, Michael Karlsson (S), berättade att han nu kommer att bjuda in samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige för fortsatta överläggningar om den fortsatta processen och tidsplanen fram till beslut om lokaliseringen av framtidens skola i Åmål. I högerspalten finns rapporten i sin helhet att  läsa samt Swecos presentation.


Publicerad 2017-04-11

Nulägesrapport mars/april 2017

Här kommer en nulägesrapport vad gäller det fortsatta arbetet kring Förskoleklass - årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten och förskolorna Nolby och Björken, Tösse skola och förskola och Kristinebergskolan.


Publicerad 2017-02-20

Extern konsulthjälp för fortsatt skolutredning

Extern konsulthjälp för fortsatt utredning, granskning och komplettering i skolfrågan

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att anlita en extern konsult som ska granska och kompletterar befintliga underlag vad gäller följande alternativ:

1 ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten.
a) Förskoleklass – åk 6 skola inklusive särskola och fritidshem
b) två skolor

- Förskoleklass – åk 3 skola inklusive fritidshem / Rösparksskolan

- Åk 4 – 6 skola inklusive särskola och fritidshem / Södra skolan

2 renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inklusive fritidshem i Tösse.

3 renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola.

4 förskolelokaler i centralorten.

5 förskolelokaler i Tösse.

Utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016, KF § 248.


Vad gäller belysningsområden, underlag och resultat ska utredningen genomföras i enlighet med tjänsteskrivelsen. Huvudinriktningen på vidare arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår (enligt fullmäktiges beslut den 30 november 2016) men även tidigare utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill säga alternativet b) ovan, ska granskas och kompletteras av konsulten med hänvisning till de stora kostnader som är involverade.

När kommunens utredning av renovering av Rösparksskolan med eventuell komplettering för att klara upp till 800 elever (från 30 november 2016 KF § 248) är klar ska även denna granskas och kompletteras av konsulten enligt ovan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslutet vid sammanträdet den 25 januari 2017. Beslutet fastställdes vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2017. Förslaget till kommunstyrelsens beslut lämnades av den politiska styrgruppen för skolans utveckling. Styrgruppen består av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidium. En nämnds presidium består av ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande.


KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Telefon: 0532-173 43
E-post: catrin.eriksson@amal.se

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon:
0532-173 61
E-post: jan.andersson@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos 1 pdf (pdf 1,9 MB)

 

Befolkningsprognos 2 pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2019-05-29

Synpunkter på sidan?