Information om Covid-19, läs mer här.

 

Alla som möter barn och unga i sitt arbete, eller är ansvariga för sådana verksamheter, har en viktig roll att spela i arbetet med att synkronisera samhällets insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Utvecklingsarbetet ”Psykisk hälsa- barn och unga” har som mål att barn och unga ska må bättre genom förebyggande arbete och att barn och unga som mår dåligt ska få rätt hjälp snabbt.
Arbetet syftar till att barn och ungas psykiska hälsa ska mötas med en synkroniserad helhet där skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård bidrar med rätt hjälp på rätt nivå.

Under 2012-2014 pågick ett treårigt arbete med att just synkronisera samhällets insatser för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Projektet innehöll fem olika teman där olika områden deltog i varierad omfattning. Projektets teman var: Barn i behov av sammansatt stöd, Första linjen, Gemensam ledning och styrning, Skolresultat och psykisk hälsa, Sociala investeringar.

Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se

Barns utveckling, Frisk- och riskfaktorer och effektiva insatser

Vi vet genom forskning vilken kroppslig, social, psykologisk och kunskapsmässig utveckling man kan förvänta sig i olika åldrar. När ett barn inte följer sin förväntade utvecklingskurva bör det finnas system som fångar upp och säkerställer att alla barn och unga får de extra insatser som de behöver. Det finns kunskaper om barns utveckling och en hel del kunskap om effektiva insatser i olika åldrar och från olika verksamheter.

Friskfaktorer

 • Tydliga normer och förväntningar i omgivningen
 • Stöd att utveckla god anknytning till andra människor

 • Möjligheter att utveckla sociala och kognitiva kompetenser och goda kamratrelationer

 • Miljö som förstärker positiv utveckling

Riskfaktorer

Samhällsfaktorer

 • Områden med hög social och ekonomisk belastning

 • Stor in- och utflyttning i området

 • Bristande sociala nätverk och lågt socialt kapital

Föräldrafaktorer

 • Föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa

 • Föräldrar i en pressad livssituation och/eller ekonomisk utsatthet

Barnfaktorer

 • Utsätts för fysiska och/eller psykiska övergrepp eller bristande omsorg

 • Behov av omfattande insatser från socialtjänsten

 • Fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar

Insatser till alla

9 mån-2 år

En verksamhet som:

 • Uppmärksammar föräldrars socioekonomiska och psykosociala situation samt psykiska hälsa

 • Säkerställer fosters/nyfött barns kroppsliga hälsa och utveckling

 • Stödjer anknytning mellan barn och förälder

 • Erbjuder pappa- och mammagrupper

2-6 år

En förskola av hög kvalitet utmärks av:

 • Ömsesidig uppmärksamhet i aktiviteter initierade av barn och av personal

 • Utveckling av exekutiva funktioner

 • Stöd till tidig språkinlärning

 • Pedagoger och chefer med hög kompetens

 • Socialt och emotionellt lärande i förskolan

Alla samhällsaktörer:

 • Uppmärksammar barn i riskmiljö, föräldrars stödbehov och initierar tidigt stöd

 • Möjliggör för alla föräldrar att hjälpa sina barn att lära sig nya färdigheter

6-12 år

En skola av hög kvalitet utmärks av:

 • Lärare och annan personal har positiva och höga förväntningar på att alla ska lyckas

 • Elevers lärande och lärprocesser synliggörs

 • Pedagoger och rektorer med hög kompetens och pedagogiskt ledarskap

 • Elever får tillgång till extra pedagogiskt och psykosocialt stöd

 • Det finns etablerade arbetsmodeller för att förebygga utagerande beteende

 • Har ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling

 • Bygger starka relationer mellan skola och föräldrar

 • Erbjuder socialt och emotionellt lärande

  +

  Fritidsaktiviteter med gott stöd av utbildade vuxna

12-16 år

En skola med hög kvalitet utmärks av:

 • Föregående skolpunkter

 • Tydlighet och struktur

 • Allas fysiska och psykiska säkerhet

 • Uppmärksamhet på närvaro

 • Stödjande relationer

Alla samhällsaktörer

 • Ger barn möjligheter att forma sin identitet och erbjuder positiva sociala normer

 • Hjälp att utveckla en realistisk bedömning av egen förmåga

 • Ger barnen möjlighet att känna sig behövda

  +

 • Fritidsaktiviteter med gott stöd av utbildade vuxna

16-18 år

En gymnasieskola av hög kvalitet utmärks av:

 • Fokus på att alla ska fullfölja

 • Erbjuder stöd för att utforska sina egna intressen i utbildning och ger introduktion till arbetsmarknaden

 • Erbjuder stöd för relationer med andra vuxna

Tänkvärt!

 • Framgångsrika investeringar kan komplettera men får aldrig ersätta det generella utbudet
 • Ju fler riskfaktorer desto större risk för negativ utveckling
 • Friskfaktorer och tidiga insatser kan uppväga riskfaktorer
 • Ett bra resultat förutsätter tillgång till adekvata insatser som håller god kvalitet
 • Barn som har omfattande problem behöver ofta stöd under hela uppväxten

Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2016-08-21

Synpunkter på sidan?