Information om Covid-19, läs mer här.

Snabbguide till anmälan-Anmäla oro för ett barn

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten.

När man anmäler till socialtjänsten behöver man inte veta säkert att ett barn inte har det bra, det räcker med att känna oro. Det är socialtjänstens uppgift att ta reda på mer.

Konsultation/Rådgivning

Känner du oro för att ett barn eller en ungdom far illa? Våga reagera!
Ring gärna och rådgör med socialtjänsten om du är osäker på om du bör göra en anmälan.
Rådgivning kan ske utan att barnets identitet avslöjas.

Anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453 14 kap. §1)

Alla som arbetar med barn har enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453) en absolut skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke/oro om att ett barn far illa. Det är viktigt att komma ihåg att en misstanke/oro räcker för anmälan. Det behöver inte finnas säkra bevis.

Du vänder dig till socialtjänstens 1:e socialsekreterare
Telefon: 0532-17287 för rådgivning, anmälan samt brådskande ärenden.

Är ärendet akut och om telefonen tillfälligt skulle vara bortkopplad går det bra att ringa till växel Tel: 17 000 och uppge att det gäller en orosanmälan gällande barn.
Efter kontorstid når du socialtjänsten via larmnummer 114 14.

Vid misstanke om misshandel, hedersrelaterat våld eller sexuella övergrepp måste socialtjänsten kontaktas direkt. Samma dag bör anmälaren skriva ner det barnet har berättat. Informera inte vårdnadshavaren att anmälan görs. Detta då polisanmälan måste övervägas och eventuell samordning med polis måste planeras. Detta görs av socialtjänsten.

Hur görs en anmälan?

I ett akut skede kan anmälan göras muntligt till socialtjänsten. Muntlig anmälan kompletteras snarast med en skriftlig information till berörd socialtjänst.

Skriftlig anmälan ska skickas via post.
Den skriftliga anmälan skickas till socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun. Använd med fördel denna blankett: Anmälan/information

Anonym eller inte?

Privatperson: Du som kontaktar socialtjänsten som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är socialtjänsten skyldig att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet/den unge och dess föräldrar/vårdnadshavare som regel får veta att det är du som har gjort anmälan.

Ofta/ibland behöver socialtjänsten vid ett senare tillfälle komplettera/förtydliga uppgifterna i anmälan. Därför är det bästa för barnet och för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam/Anmälningsskyldig: Du som gör en anmälan i ditt yrke (har anmälningsplikt) har inte möjlighet att vara anonym.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

Får jag som anmäler att ett barn far illa reda på vad som händer sedan?

Det är förståeligt att den som gjort anmälan vill veta vad som händer inom socialtjänsten för att kunna känna sig förvissad om att anmälan kommit fram och att socialtjänsten utreder barnets förhållanden och söker bästa möjliga lösning. Hindret för en sådan öppenhet är den stränga sekretesslagen (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400).

Vill inte vårdnadshavaren att den som gjort anmälan ska få veta vad anmälan leder till kan socialtjänsten inte lämna ut några uppgifter. Utan samtycke kan inga uppgifter om en persons enskilda förhållanden lämnas ut.

Sekretessbestämmelserna hindrar inte varje form av utlämnande av information. Socialtjänsten återkopplar till anmälaren (som har anmälningsplikt) med bekräftelse om att anmälan mottagits.

Läs mer om anmälan och vad som händer här


Sidan uppdaterad 2015-05-11

Kontakt

Ungdoms- och vuxencentralen
Telefon:
0532- 77 70 79

Reception Individ- och familjeomsorg
Telefon:
0532-171 15

Socialjour i Åmål (via Polisen)
(Kvällar, nätter, helger)
Telefon: 114 14

Söka hjälp
Är du osäker på vart du ska vända dig med ditt problem? Ring till Ungdoms- och vuxencentralen på tel. 0532-77 70 79 eller till Individ- och familjeomsorgens reception på tel. 0532-171 15. Du kan också maila din fråga till ungvux.centralen@amal.se. Svar på telefon och mail ges under kontorstid 08.00-16.00 mån-fre. Vid akuta ärenden vid annan tid än kontorstid kontakta Socialjouren i Åmål via Polisen på tel. 114 14.
1177 - Vårdupplysning

Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung.

knapp_panik2.png

Sidan uppdaterades 2018-08-31

Synpunkter på sidan?