Information om Covid-19, läs mer här.

Samverkan skola och socialtjänst

 

Texten nedan avser barn och unga, för läsbarhetens skull används benämningen barn.

Samverkan innebär att: någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.

(Socialstyrelsen- Samverka för barns bästa)

För att alla barn ska få sina behov tillgodosedda behöver ibland flera olika verksamheter samverka vilket kan se ut på många olika sätt. Ibland kan samverkan handla om att information ges till andra berörda verksamheter om pågående insatser för att på så sätt underlätta för barnet i olika avseenden. I andra fall kan det behövas en mer omfattande samverkan där flera insatser ges samtidigt för att uppnå önskat resultat.

Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, som regleras av lagstiftningen (SoL 2001:453, HSL 1982:763, skollag 2010:800). Socialtjänsten har enligt lag (SoL 2001:453) det yttersta ansvaret för att barn får det stöd de behöver och att samverkan sker.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn har ett stort ansvar för att tidiga insatser kommer till stånd inom ramen för respektive verksamhet samt samverka med andra när behov finns.

För att samverkan ska fungera tillfredsställande krävs att samverkan är väl förankrad i verksamheterna. Målet för samverkan ska vara klarlagt och rutiner och arbetsfördelning ska finnas. Det ska finnas tydliga ramar kring vad det ska samverkas kring. En annan del är samsyn. Samsyn handlar här om en gemensam värdegrund och respekt för och tillit till varandras uppdrag och kompetens. Det bör finnas kunskap om varandras regelverk, lagstiftning och verksamhet för att undvika missförstånd.

För att få till stånd en långsiktig samverkan är det viktigt att samverkan bygger på funktion istället för person.

När samverkan sker beträffande en enskild individ kan bestämmelserna om sekretess utgöra ett hinder för vilka uppgifter som kan lämnas ut. Genom att den enskilde ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas vidare kan detta bli möjligt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 12 kap. 2 §). För att samverkan ska vara framgångsrik måste samverkan inkludera delaktighet för barn och vårdnadshavare och styras mot ett gemensamt mål.

(Källa: Socialstyrelsen; Samverka för barns bästa- en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer).

Samverkan mellan skola och socialtjänst i Åmåls kommun

Under de senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten i Åmåls kommun på olika sätt arbetat med att utforma gemensamma riktlinjer och utveckla det förebyggande arbetet för att så långt det är möjligt förhindra att barn på något sätt ska fara illa.

Skolan och socialtjänsten träffas en gång per termin där övergripande frågor diskuteras.
Kontinuerlig kunskapsöverföring om varandras verksamheter är grundläggande för att förbättra samverkan i individärenden. Återkommande möten är viktiga för att informera varandra om resurser, begränsningar och planer och för att diskutera det gemensamma ansvarsområdet.

IFO-representant i elevhälsans möte

En gång i månaden deltar representanter från individ- och familjeomsorgen, IFO i elevhälsans möte. På Karlbergsgymnasiet träffar IFO-representanten delar av elevhälsan(kurator, skolsköterskan, specialpedagog) samt ansvarig för introduktionsprogrammet, IM.

Varje elevhälsagrupp har en speciell namngiven person från familjecentralen (0-12 år) eller behandlingsgruppen (13-18 år). Vid dessa möten kan elevhälsan diskutera ärenden avidentifierat eller genom sekretesslättnad då vårdnadshavare gett samtycke till en diskussion.

Syftet med att IFO har en representant i elevhälsans möte är att, vid behov, i ett tidigt skede förmedla en råd- och stödkontakt till socialtjänstens behandlingsgrupp för barn och deras familjer som är i behov av stöd och hjälp. Elevhälsan har möjligheten att när som helst rådgöra med IFO:s representant i olika frågor. Det kan handla om konsultation kring om en anmälan till socialtjänsten bör göras eller inte.

För att ha möjlighet att diskutera enskilda ärenden öppet krävs att vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta. Blankett för sekretesslättnad finns både hos förskolan/skolan och socialtjänsten, denna skriver vårdnadshavaren under och godkänner därmed att information får lämnas vidare. Vårdnadshavaren kan när som helst ta tillbaka samtycket till sekretesslättnaden och om ärendet övergår från frivilliga råd- och stödinsatser till anmälan/utredning måste sekretesslättnaden förnyas. Skulle vårdnadshavaren inte ge sitt samtycke till sekretesslättnad kan ingen information lämnas mellan socialtjänsten och skolan.

Förutom ovanstående samverkansgrupper/samverkansforum träffas skola och socialtjänst, ibland även tillsammans med andra aktörer som barn- och ungdomspsykiatrin-BUP, habilitering, hörselverksamheten, i olika former av samverkansmöten. Vilka som deltar beror på vilka som finns kring barnet och vilka som är aktuella för samverkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ungdoms- och vuxencentralen
Telefon:
0532- 77 70 79

Reception Individ- och familjeomsorg
Telefon:
0532-171 15

Socialjour i Åmål (via Polisen)
(Kvällar, nätter, helger)
Telefon: 114 14

Söka hjälp
Är du osäker på vart du ska vända dig med ditt problem? Ring till Ungdoms- och vuxencentralen på tel. 0532-77 70 79 eller till Individ- och familjeomsorgens reception på tel. 0532-171 15. Du kan också maila din fråga till ungvux.centralen@amal.se. Svar på telefon och mail ges under kontorstid 08.00-16.00 mån-fre. Vid akuta ärenden vid annan tid än kontorstid kontakta Socialjouren i Åmål via Polisen på tel. 114 14.
1177 - Vårdupplysning

Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung.

knapp_panik2.png

Sidan uppdaterades 2018-08-31

Synpunkter på sidan?