Sekretess

 

I de flesta fall kan samarbete kring en elevs situation ske genom att vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke till att uppgifter får lämnas ut till annan profession eller myndighet. För övrigt styrs möjligheten av att lämna vidare uppgifter av offentlighets- och sekretesslagen(2009:400).

Uppgifter hos elevhälsans medicinska insatser, skolläkare eller skolsköterska, omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Elevhälsans medicinska insatser är självständiga i förhållande till resten av elevhälsan och den särskilda elevstödjande verksamheten (ansvarig rektor och lärare). Sekretess gäller därmed mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser samt annan skolverksamhet. Skolläkaren och skolsköterskan har en stark sekretess och får alltså inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller dennes närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.

Om det är nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han behöver får skolläkaren och skolsköterskan ändå lämna uppgiften till den övriga elevhälsan eller den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Detta är en undantagsregel som syftar till att ge elevens rätt till utbildning och dennes behov av särskilt stöd företräde framför skyddet för elevens integritet som patient. Bedömningar som rör underåriga elever ska göras utifrån ett barnperspektiv och med barnets bästa i främsta rummet. Uppgifterna kan dock bara lämnas inom samma myndighet. Denna undantagsregel ska tillämpas restriktivt och i första hand ska samtycke inhämtas.

Stark sekretess gäller också för uppgifter om en elevs personliga förhållanden inom elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

För särskilt elevstödjande verksamhet i övrigt gäller svag sekretess.

(Socialstyrelsen, Skolverket- Vägledning för elevhälsan)

 

 

KONTAKTINFORMATION

E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?