Samverkan skola och socialtjänst

 

Samverkan innebär att: någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.

(Socialstyrelsen - Samverka för barns bästa)

 

För att alla barn ska få sina behov tillgodosedda behöver ibland flera olika verksamheter samverka vilket kan se ut på många olika sätt. Ibland kan samverkan handla om att information ges till andra berörda verksamheter om pågående insatser för att på så sätt underlätta för barnet i olika avseenden. I andra fall kan det behövas en mer omfattande samverkan där flera insatser ges samtidigt för att uppnå önskat resultat.

Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, som regleras av lagstiftningen (SoL 2001:453, HSL 1982:763, skollag 2010:800). Socialtjänsten har enligt lag (SoL 2001:453) det yttersta ansvaret för att barn får det stöd de behöver och att samverkan sker.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn har ett stort ansvar för att tidiga insatser kommer till stånd inom ramen för respektive verksamhet samt samverka med andra när behov finns.

För att samverkan ska fungera tillfredsställande krävs att samverkan är väl förankrad i verksamheterna. Målet för samverkan ska vara klarlagt och rutiner och arbetsfördelning ska finnas. Det ska finnas tydliga ramar kring vad det ska samverkas kring. En annan del är samsyn. Samsyn handlar här om en gemensam värdegrund och respekt för och tillit till varandras uppdrag och kompetens. Det bör finnas kunskap om varandras regelverk, lagstiftning och verksamhet för att undvika missförstånd.

För att få till stånd en långsiktig samverkan är det viktigt att samverkan bygger på funktion istället för person.

När samverkan sker beträffande en enskild individ kan bestämmelserna om sekretess utgöra ett hinder för vilka uppgifter som kan lämnas ut. Genom att den enskilde ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas vidare kan detta bli möjligt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 12 kap. 2 §). För att samverkan ska vara framgångsrik måste samverkan inkludera delaktighet för barn och vårdnadshavare och styras mot ett gemensamt mål.

(Socialstyrelsen; Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer).

 

Samverkan mellan skola och socialtjänst i Åmåls kommun

Skola och socialtjänst träffas varje vecka i samverkansträffar. För barn 0- 12 år sker samverkan genom Familjecentralen och för barn 13-18 år sker samverkan genom Ungdoms- och vuxencentralen. Vid de regelbundna träffarna kan, utöver skola och socialtjänst, även andra aktörer som Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri, vårdcentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller andra verksamheter inom kommunen delta.

För att ha möjlighet att diskutera enskilda ärenden öppet krävs att vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta. Blankett för sekretesslättnad finns både hos förskolan/skolan och socialtjänsten. Vårdnadshavaren kan när som helst ta tillbaka samtycket till sekretesslättnaden och om ärendet övergår från frivilliga råd- och stödinsatser till anmälan/utredning måste sekretesslättnaden förnyas. Skulle vårdnadshavaren inte ge sitt samtycke till sekretesslättnad kan ingen information lämnas mellan socialtjänsten och skolan.

 

KONTAKTINFORMATION

E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?