Psykosociala insatser

 

Skolkuratorn är skolans och elevhälsans psykosociala expert. För skolkuratorn är det särskilt viktigt att stödja skolans arbete med att uppmärksamma elevernas psykosociala hälsa, vilket påverkar deras möjlighet till inlärning. Skolkuratorn ska uppmärksamma elever som far illa och elever som uppvisar tecken på ohälsa, samt även genom samverkan bidra till att skolan erbjuder en trygg skolmiljö genom att arbeta förebyggande mot mobbing, kränkande behandling och trakasserier samt skapa en god miljö för hälsa, lärande och utveckling.

Skolkuratorn initierar och deltar i nätverksarbete, utför skolsocial utredning av enskilda elever, aktiverar och samverkar med samhällets resurser (socialtjänst, barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatri, fritidsverksamhet, polis, ungdomsmottagning), utvecklar och driver det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Arbetsuppgifterna består även av stöd-, motivations-, kris-, och konfliktsamtal med enskilda elever, ibland tillsammans med deras vårdnadshavare.

 

KONTAKTINFORMATION


E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?