Information om Covid-19, läs mer här.

När förskola/skola anmäler till socialtjänsten

 

Förskolan/skolan skickar anmälan till socialtjänsten enligt den mall som förskolan/skolan har.

När en anmälan som rör barn har kommit in ska socialtjänsten göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan kommer in eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent.

Återkoppling till förskolan/ skolan sker genom remissvar på att anmälan inkommit och skickas till förskolechef/rektor.

I nästa steg görs en förhandsbedömning och utifrån denna tas beslut om det ska inledas en utredning eller inte. Beslutet att inleda eller inte inleda en utredning ska fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan inkommit. Under tiden för förhandsbedömningen kan socialtjänsten ta kontakt med förskolan/skolan om anmälan behöver förtydligas. Socialtjänsten tar kontakt med den eller de personer som anmälan rör, informerar om innehållet i anmälan och ger honom eller henne möjlighet att bemöta uppgifterna.

När anmälan har gjorts av förskolan/skolan bör socialtjänsten erbjuda barnet, vårdnadshavaren och förskolan/skolan ett informationsmöte, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Här får förskolan/skolan möjlighet att dela med sig av sin oro och tillsammans diskutera innehållet i anmälan och vårdnadshavaren får tillfälle att ställa frågor till förskolan/skolan. Samtalet sker enligt BBIC struktur, Barns Behov i Centrum, ett handlednings- och dokumentationssystem.

Utifrån förhandsbedömningen tas beslut om utredning ska inledas eller inte. Utredning kan inledas oberoende av vårdnadshavarens inställning.

Förskolan/skolan får en återkoppling av vad anmälan leder till från socialtjänsten.

Socialtjänsten utreder barnets behov utifrån handläggnings- och dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum, BBIC. Konsultationsdokumentet skickas från socialtjänsten till förskolan/skolan. Här ska förskolan/skolan lämna alla uppgifter som kan ha betydelse för utredningen.

Socialtjänstens utredning till ett barns skydd eller stöd ska vara slutförd inom fyra månader. Utredningen kan avslutas utan insats eller med insats.

Vid avslutad utredning kommuniceras denna till familjen och förskolan/skolan om familjen ger sitt medgivande till detta. Om inte familjen ger sitt medgivande till detta frågar socialtjänsten familjen om vad de får informera skolan om.

 

 

KONTAKTINFORMATION


E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2021-06-10

Synpunkter på sidan?