Medicinska insatser

 

Elevhälsans medicinska insatser avser skolsköterskans och skolläkarens arbete.


Enligt skollagen (2010:800 2 kap.27-28§) ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller samt vid behov få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser.


Hälsobesök hos skolsköterskan erbjuds i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsobesöket omfattar hälsokontroll (tillväxtkontroll, ryggkontroll, syn- och hörselkontroll), hälsosamtal samt ev. hälsorådgivning. I förskoleklass erbjuds också hälsobesök hos skolläkare. Från förskoleklass och till och med årskurs 6 erbjuder skolsköterskan varje år kontroll av syn och tillväxt.


Hälsosamtalet är en del i det hälsofrämjande arbetet där eleven ges möjlighet att samtala om såväl sin hälsa som sin skolsituation. Alla skolsköterskor i Åmåls kommun använder sig av ett frågeformulär utifrån Västernorrlandsmodellen, vilket är en fördel då det blir en röd tråd genom hela skolgången. Svaren från hälsosamtalet registreras i en databas och avidentifierad statisk finns för de aktuella årskurserna. Den avidentifierade statistiken är ett viktigt redskap i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på klass- och kommunnivå.
De återkommande besöken ger skolsköterskan möjlighet att bygga upp en relation till eleven, vilket kan vara en viktig grund för senare spontana besök om eleven upplever problem eller svårigheter.


Skolsköterskans mottagningsverksamhet är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Under mottagningsverksamheten kan eleverna komma och ställa frågor och samtala, samt få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser och det finns också möjlighet för vårdnadshavare att kontakta skolsköterskan.


Skolhälsovården kan ses som elevernas företagshälsovård och bör ges i nära anslutning till deras arbetsplats och av personal med kännedom om den aktuella skolans miljö och inre arbete (SOU 1998:31; SOFS,2007:19).


Skolhälsovården ska även:

Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som stöd i det pedagogiska arbetet.

Se till att skolhälsovårdens kunskap om elevernas hälsa tas tillvara i elevhälsoarbetet.

Bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 23
E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?