Elevhälsans uppdrag

Målsättningen med elevhälsans arbete är densamma som för skolan som helhet, att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans arbete utgör en integrerad del av skolans uppdrag och vänder sig till alla barn och elever inom verksamheten. Elevhälsans uppgift är att främja lärande, utveckling och hälsa med särskilt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
(Prop. 2009/10:165 s. 276, 656.)


 

 

 

KONTAKTINFORMATION


E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?