Elevhälsans arbete

 

Elevhälsans arbete bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Elevhälsan ska enligt Skollag (2010:800 2 kap.§25) främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande insatser riktar sig till alla och innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster.

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorernas inflytande över individen och istället stärka friskfaktorerna. (Skolverket - Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.)

Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. Elever som mår bra fysiskt, psykiskt och fungerar socialt har lättare att ta till sig kunskap. Dessutom påverkar lärandet elevens hälsa. En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv och därför ska elevhälsans arbete fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. (Skolverket - Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.)

Elevhälsans kanske viktigaste hälsofrämjande arbete för att stödja eleverna i deras utveckling mot kunskapsmålen är det arbete som dagligen bedrivs för att skapa en god lärandemiljö. Arbetet som gör att eleven upplever trygghet, trivsel, delaktighet och en positiv skoldag. Ett gott skolklimat med goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna samt där eleven har inflytande och är aktiv i planering, genomförande och uppföljning kan öka motivationen och därigenom skolresultatet.

Elevhälsan arbetar även hälsofrämjande genom generella insatser som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, kan stötta i undervisning om t ex risker med tobak, alkohol, narkotika och doping, samtalsgrupper samt skolsköterskans hälsosamtal.

Elevhälsan är delaktiga i arbetet med plan mot kränkande behandling och krisplan.

Elevhälsans förebyggande arbete innebär att utifrån identifierade riskfaktorer t ex vid en kartläggning, sätta in insatser/åtgärder på ett tidigt stadium för att förhindra en ogynnsam utveckling.  Som exempel kan händelserapporter och elevenkäter ligga till grund för det förebyggande arbetet på en skola. Det förebyggande arbetet kan även vara pedagogisk handledning, psykosocial handledning, elevsamtal och arbete utifrån skolans plan mot kränkande behandling.

Många elever stöter någon gång under skoltiden på svårigheter och behöver under en kortare tid stöd och hjälp. En del elever behöver stöd kontinuerligt under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samverkan har stor betydelse för att skapa en god lärandemiljö särskilt för dessa elever. Elevhälsan ska arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser och utgå från elevens förutsättningar, kunskaper, intressen samt verksamhetens möjligheter. På så sätt kan de stödinsatser som sätts in bli adekvata.

Även då riskfaktorer identifieras ska det förebyggande arbetet fokusera på att stärka friskfaktorerna, det som fungerar. I detta arbete sker en kontinuerlig dialog mellan elevhälsan, lärare och övrig personal.

Elevhälsan träffas regelbundet och i elevhälsomötet delger gruppen varandra pågående arbete, vad som behöver göras, beslut tas om hur arbetet ska framskrida och vem som ska ansvara för insatsen.

Exempel på punkter som finns med på dagordningen: aktuella elevärenden, anmälningar om kränkande behandling, skolfrånvaro, pågående utredningar, behov av utredningar, klassbyte, nya elever, inplanerade aktiviteter och utvecklingsarbete.

 

Sammanfattningsvis:

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att:

Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

 

I elevhälsans arbete på individnivå ingår bland annat att:

Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.

Arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser.

Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda behov av stöd.

Bidra med anpassning och åtgärder för varje enskild elev i behov av stöd.

Elevhälsans personal kompletterar varandra tvärprofessionellt och i det gemensamma arbetet ingår bland annat att:

Handleda och ge konsultation till skolpersonal.

Medverka i klasskonferenser och övergångar mellan stadier.

Följa den aktuella utvecklingen inom respektive professions område.

Vara uppdaterad inom forskning och regelverk/lagstiftning.

Delta utifrån specifik kompetens i verksamhetens utvecklingsarbete.

Vara delaktig i arbetet med att upprätta, implementera och revidera verksamhetens rutiner och planer.

Driva samverkan internt och externt.

 

 

KONTAKTINFORMATION


E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?