Information om Covid-19, läs mer här.

Anmälningsplikt

 

Texten nedan avser barn och unga, för läsbarhetens skull används endast benämningen barn.

För att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda eller vidta åtgärder till barns skydd behöver de få kännedom om barn som far illa eller misstänks fara illa. Barn kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera orsaker. Det kan handla om barn som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan barnet och övriga familjen. Barn kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.

Alla människor som arbetar med barn har ett stort och viktigt ansvar; att se och uppmärksamma barn i riskzon eller barn som far illa.

Alla som arbetar med barn har enligt socialtjänstlagen (2001:453 14 kap. 1§) en absolut skyldighet att anmäla till socialtjänsten (anmälningsskyldighet)vid misstanke/oro om att barn far illa. Det är viktigt att komma ihåg att en misstanke/oro räcker för anmälan. Det behöver inte finnas säkra bevis.

Anmälan ska göras när den anmälningsskyldige får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn kan behöva stöd eller hjälp från socialtjänsten. Det är socialtjänstens ansvar att utreda ärendet och ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. Socialtjänsten har ofta en samlad bild av ett barns förhållanden, och en uppgift som inte är helt styrkt eller en delvis oklar uppgift kan utgöra en viktig pusselbit för socialtjänstens bedömning av behovet av olika åtgärder. Genom att ingripa tidigt i ett skeende med rätt insatser anpassade till barnets individuella behov kan en positiv utveckling främjas utan alltför ingripande insatser.

De som omfattas av anmälningsskyldigheten ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten är absolut och får inte bli föremål för överväganden av den anmälningsskyldige själv. En anmälningsskyldig person kan aldrig lova ett barn eller dess föräldrar att inte anmäla uppgifter som tyder på att barnet far illa till socialtjänsten. Han eller hon kan också komma att bli skyldig att lämna uppgifter till socialtjänsten.

Finns kännedom om att en annan myndighet har anmält eller avser att anmäla ett misstänkt missförhållande, påverkar detta inte skyldigheten att anmäla.

Skyldigheten att anmäla begränsas inte heller av att den anmälningsskyldige vet att socialtjänsten redan inlett en utredning eller redan har pågående insatser från socialtjänsten. Det är dennes skyldighet att anmäla något som kan ha betydelse för utredningen.

Om misstanken om att ett barn far illa också innefattar en misstanke om att barnet utsatts för ett brott ska en polisanmälan göras i samband med anmälan till socialtjänsten.

Anmälan till socialtjänsten bör göras skriftligt. I brådskande fall kan anmälan göras muntligt men bör då bekräftas skriftligt i efterhand.

(Socialstyrelsen-Anmäla oro för ett barn)

 

Mer information finns nedan:

Broschyr ”Vad händer när anmälan är gjord?”

Blankett Anmälan/information på annat sätt

”Till dig som är anmälningsskyldig”

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2016-01-11

Synpunkter på sidan?