plupp_elevhalsa_150px.png

Skolan ska se till att eleverna har en god lärandemiljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. I Skollag (2010:800 2 kap. 25§) står att alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan är en verksamhet i skolan som ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot målen ska stödjas. (Skollag 2010:800 2 kap.25§)

Skolans arbete med elevhälsa inkluderar all personal som möter eleverna i skolan. Arbete med elevhälsa innebär att arbeta för elevernas välbefinnande, det vill säga alla faktorer som påverkar hur eleverna mår i och omkring skolan. Detta arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan lärare/övrig personal och elevhälsans personal (medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser).

KONTAKTINFORMATION


E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?