Information om Covid-19, läs mer här.

Systematiskt arbetssätt

 

Ett systematiskt arbetssätt är en förutsättning för att uppnå god kvalitet i verksamheterna för barn och unga.

Ett systematiskt arbetssätt ska leda till ständiga förbättringar.
Verksamheten analyseras, resultatet av analysen sammanfattas i en eller flera slutsatser. En plan görs över vilka åtgärder/insatser som behöver vidtas för att förbättra verksamheten och arbetet och insatserna följs upp och utvärderas. Frågor som ställs är: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur går det? Hur blev det?

Systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas inom både skolans och socialtjänstens verksamheter. Detta regleras genom lagstiftning:

Skollag (2010:800) 4 kap.


Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

 

Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 3 kap.

3 §
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan och socialtjänsten innebär att respektive verksamhet strukturerat och kontinuerligt följer upp och utvecklar verksamheten för att säkerställa kvaliteten. Inriktningen är de nationella målen för skolan och för socialtjänsten socialtjänstlagens krav och beslutade riktlinjer.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras inom alla enheter och personalen ska vara delaktiga i arbetet. Rutiner ska finnas för att säkra kvaliteten och arbetet ska dokumenteras. Klagomålshantering är en viktig del av kvalitetsarbetet inom både skolan och socialtjänsten. Här ska det finnas tydliga rutiner för att kunna förbättra verksamheterna.
Varje verksamhet måste själva utforma sitt kvalitetsarbete efter sina behov och förutsättningar/sin inriktning och omfattning.

Läs mer om skolans kvalitetsarbete här.

Läs mer om socialtjänstens kvalitetsarbete här.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2019-08-14

Synpunkter på sidan?