Salutogenes

Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga. Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Salutogenes kommer från latinets salus som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst.

Aaron Antonovsky som myntade begreppet var israelisk professor i medicinsk sociologi. Han studerade bland annat hälsotillståndet hos en grupp israeliska kvinnor som överlevt nazismens koncentrationsläger och fann att många hade en förmåga att bevara sin hälsa trots alla de fasor som de hade genomlidit. Antonovsky ställde frågan varför vissa klarar sin hälsa trots att de utsätts för svår stress.
Antonovsky menar att man kan se hälsa som ett kontinuum ("skala"), där ytterligheterna är frisk och sjuk och att man borde fokusera mer på vad som orsakar hälsa än vad som orsakar sjukdom. Enligt Antonovsky är det hur hög respektive låg KASAM (känsla av sammanhang) man har som avgör var man befinner sig på kontinuumet frisk-sjuk. Ju högre KASAM en person har desto större är chansen att personen håller sig frisk

Känsla av sammanhang omfattar tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet- Det som inträffar är förståeligt och upplevs som ordnat, strukturerat och tydligt.
Hanterbarhet- Att man upplever att man har tillräckliga resurser för att kunna möta olika situationer i livet.
Meningsfullhet- Att kraven, utmaningarna är värda att investera i.
Att ha en hög känsla av sammanhang betyder att man upplever att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar, vilket har visat sig vara en grundläggande förutsättning för att kunna bevara psykisk hälsa och en god livskvalitet.

I praktiken kan begreppet begriplighet innebära att för barn/unga skapa rimliga mål, stimulera nyfikenhet, se, lyssna och bekräfta.
Hanterbarhet kan innebära att ge tydlig information, sätta klara och tydliga gränser och att arbeta med förutsägbarhet.
Genom att lyfta fram resurser och förmågor och ge stöd för att övervinna svårigheter kan meningsfullhet skapas hos barn/unga.

 

Läs mer här och här.

 

 


KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?