Barnrättsperspektiv

Barnperspektivet (artikel 3 barnkonventionen) belyser barnets rättigheter och barns bästa utifrån tre olika aspekter: barnperspektiv, barnrättsperspektiv samt barnets perspektiv.

 

Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt det är möjligt sätter sig in i ett barns situation genom att uppmärksamma och förstå barnets erfarenheter, upplevelser, uppfattningar och handlingar och därigenom försöker se till barnets bästa. I barnkonventionens artikel 3 uttrycks ett förhållningssätt som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder. Dessa kan beröra ett enskilt barn eller en grupp av barn.

 

Barnrättsperspektivet avser barnets rättsliga status och ingen personlig tolkning av vad som är bäst för barnet. Barnrättsperspektivet uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets mänskliga rättigheter och barnets bästa liksom barnets rättigheter som de är formulerade i barnkonventionen. Barnets perspektiv innebär att man lyssnar på barnet och att det utifrån ålder och mognad får möjlighet att bidra med sina tankar, känslor, upplevelser, uppfattningar, erfarenheter, synpunkter och förslag. Det handlar framförallt om barnets egna föreställningar om sitt liv. (Socialstyrelsen, Skolverket- Vägledning för elevhälsan)

 

Läs mer på barnombudsmannen.se

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?