Alla som arbetar i skola, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet samt annan verksamhet för barn och unga möter barn/unga som hela tiden växer , lär och utvecklas. I arbetet med barn och unga är det viktigt att vara medveten om sitt eget bemötande och förhållningssätt. Utöver det som skrivs i de lagar och förordningar som barn och ungdomsarbetet utgår ifrån finns flera grundläggande delar för personalen att arbeta utifrån.

Alla som arbetar med och möter barn och unga i Åmåls kommun ska utgå ifrån visionen och de fyra värdeorden.

Ett salutogent lösningsfokuserat synsätt ska prägla samtliga verksamheter och barn och unga ska i alla sammanhang få ett vänligt, hjälpsamt och professionellt bemötande.

Alla som arbetar med barn och unga ska utföra sina uppdrag med barn och ungdomars bästa för ögonen i enlighet med FN:s barnkonvention.

För att utveckla och hålla en hög kvalitet på barn och ungdomsarbetet ska det systematiska arbetssättet vara en grund där följande frågor ställs: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur går det? Hur blev det?

Verksamheterna för barn och unga är också en lärande organisation som har ett tillåtande klimat.

Målsättningen är att all personal som möter barn och unga ska vara utbildade i ICDP Vägledande samspel.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2016-08-21

Synpunkter på sidan?