Förskolans uppdrag

 

Skollagen (2010:800) 8 kap

Särskilt stöd

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. 

Utdrag ur Läroplan för förskolan Lpfö98/10

Förskolans uppdrag

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

 

Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:

• verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver,

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda.

 

Mål

  • Alla barn på förskolan ska få stöd utifrån sina behov.

  • Förskolan ska arbeta förebyggande med barnhälsa.

  • All personal på förskolan ska känna till och arbeta utifrån rutinerna i barnhälsoarbetet.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetschef/förskolechef:

Carina Lavén

Telefon: 0532- 171 33
E-post: carina.laven@amal.se


Förskolechef:

Annika Gip

Telefon: 0532- 171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Förskolechef:

Lisbeth Gustawsson

Telefon: 0532-171 13
E-post:
 lisbeth.Gustawsson@amal.se

Specialpedagog:
Gunilla Lundell

Telefon: 0532- 174 98
E-post:
gunilla.lundell@amal.se

Placeringshandläggare:

Anna-Karin Hvitt

Telefon: 0532-170 84
E-post:
anna-Karin.Hvitt@amal.se

Besöksadress: Paviljongen, Schölinsgatan 7  

Sidan uppdaterades 2020-03-10

Synpunkter på sidan?