Förskolans förebyggande barnhälsoarbete

 

Förskolan arbetar kontinuerligt med ett hälsofrämjande arbete. Detta sker bland annat genom att:

 • Arbeta främjande och förebyggande så att varje barn upplever omsorg, utveckling och lärande.

 • Kartlägga risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 • Arbeta för att rätt insatser sätts in på individ- grupp- och organisationsnivå.

 • Följa upp om åtgärderna har fått önskad effekt.

 • Utvärdera, analysera barnhälsoarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 • Lära av varandra och förskolans samverkansaktörer och sprida gott barnhälsoarbete i hela förskolan.

 

Rutiner vid barnhälsoarbetet

 • Barnhälsoarbetet ingår i förskolans systematiska kvalitetsarbete

 • Barnhälsomöten varannan vecka. Ansvar: förskolechef, specialpedagog, placeringshandläggare.

 • Barnplaceringsmöte på respektive förskola genomförs under april och november. Ansvar specialpedagog, placeringshandläggare.

 • Personalen gör observationer och dokumenterar arbetet kontinuerligt.

 • Personalen kontaktar förskolechef eller specialpedagog när eventuella stödinsatser behövs.

 • Samverkan med vårdnadshavare sker kontinuerligt.

 

Samverkan

Var sjätte vecka deltar representanter från socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO i barnhälsans möte. Det är familjerådgivare från familjecentralen som finns med och vid dessa möten kan barnhälsan diskutera ärenden avidentifierat eller genom sekretesslättnad då vårdnadshavaren gett sitt samtycke. Syftet med att familjecentralen har representanter i barnhälsagruppen är att, vid behov, i ett tidigt skede kunna erbjuda råd och stöd till barn och deras familjer som är i behov av stöd och hjälp samt tidiga insatser för att förhindra en ogynnsam utveckling.
En gång per termin träffar barnhälsan personalen på familjecentralen. Här deltar familjerådgivare samt personal från Barnavårdscentralen-BVC, Mödravårdscentralen-MVC och öppna förskolan. Vid detta tillfälle diskuteras övergripande och organisatoriska frågor.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef/förskolechef:

Carina Lavén

Telefon: 0532- 171 33
E-post: carina.laven@amal.se


Förskolechef:

Annika Gip

Telefon: 0532- 171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Förskolechef:

Lisbeth Gustawsson

Telefon: 0532-171 13
E-post:
lisbeth.gustawsson@amal.se

 

Specialpedagog:
Gunilla Lundell

Telefon: 0532- 174 98
E-post:
gunilla.lundell@amal.se

 

Placeringshandläggare:

Anna-Karin Hvitt

Telefon: 0532-170 84
E-post: a
nna-Karin.Hvitt@amal.se

Besöksadress: Norrtull Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2018-09-06

Synpunkter på sidan?