Statistik

Offentlig statistik

Skolstatistik
Skolverket ansvarar för insamling av ett antal uppgifter från förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, bl a antal barn/elever, betyg och antal lärare mm. Kort information om kommunens skolstatistik och olika jämförelsetal presenteras i kommunbladet.

 

På internetpokalen SIRIS finns information kring skolornas resultat och kvalitet, både på kommunnivå
och skolnivå.

 

Räkenskapssammandrag (RS)
Kommunerna är skyldiga att lämna uppgifter om det årliga bokslutet. Statistiken insamlas av Statistiska centralbyrån (SCB). Uppgifter om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola samlas in i en underavdelning till RS -pedagogisk avdelning.

 

Uppgifterna från RS sprids bl a genom SCB:s hemsida:

Sidan uppdaterades 2023-05-03

Synpunkter på sidan?