Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisningen är frivillig och får inte omfatta mer än ett språk för en elev.

För att få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan måste en elev uppfylla vissa kriterier:

  • Minst en av en elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Eleven önskar få modersmålsundervisning i det aktuella språket.

 

Adoptivbarn

Om en elev är adopterad är eleven undantagen kriteriet om att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

 

Minoritetsspråk

Har en elev något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch som modersmål har eleven utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Eleven är då undantagen kriteriet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

 

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För undervisningen i modersmål gäller följande förutsättningar:

  • Modersmålsundervisning ges om minst fem elever ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket
  • För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor och olika åldrar. Undervisningen sker på en skola där gruppen samlas vilket innebär att eleven kan behöva transportera sig till en annan skola där modersmålsundervisningen sker
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas
  • Undervisningen sker utöver den garanterade undervisningstiden (utanför elevens ordinarie schema) och omfattar 40-60 minuter per vecka.
  • Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är kommunen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning.

 

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiet

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning måste du som vårdnadshavare göra en ansökan med hjälp av blanketten intresseanmälan om modersmålsundervisning. Blanketten finns på kommunens hemsida under fliken modersmål eller kan fås på rektorsexpeditionen på den skola som ditt barn studerar. De elever som redan deltar i modersmålsundervisning behöver inte göra en ny intresseanmälan inför varje läsår utan intresseanmälan pågår till och med årskurs 9 om inte vårdnadshavare väljer att avsluta undervisningen tidigare. Om ditt barn av någon anledning avbryter sina studier önskar vi att vårdnadshavare skriftligen begär om avslut görs på blanketten avslut av modersmålsundervisning och blanketten finns under fliken modersmålsundervisning på kommunens hemsida eller så kan du få den på rektorsexpeditionen.

Inför läsåret 2023/2024 ska din ansökan vara inlämnad senast den 31 mars 2024 så att vi skall kunna rekrytera lärare och genomföra planering av scheman och lokaler.

 

Om du har frågor

Om du har frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta rektor på den skola som ditt barn studerar på.
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: The call is ambiguous between the following methods or properties: 'System.Convert.ToDecimal(System.DateTime)' and 'System.Convert.ToDecimal(int)' at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11

 

Blankett för att avsluta modersmålsundervisning pdf (pdf 183 KB)

Sidan uppdaterades 2023-10-18

Synpunkter på sidan?