Intern kontroll

 

Intern kontroll

  • är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi
  • ska säkerställa att de fastställda målen uppfylls
  • är ett system för kontroll och tillsyn

Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för intern kontroll.

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för styrning och uppföljning av det interna kontrollsystemet samt att genomföra riskbedömningar.

Syftet med reglementet är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Intern kontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem. Det är viktigt att se helheten och att det i varje process finns inbyggda kontroller så att mål kan efterlevas och lagar följas på ett enkelt sätt.

Det finns en skyldighet för alla anställda att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning och att omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen.


Internkontrollarbete inom barn och utbildning
Respektive nämnd beslutar om särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen - internkontrollplan.

Intern kontroll är mer än en sådan plan. Intern kontroll ska vara integrerad i de olika verksamhets- och ekonomiprocesserna och arbetet med att förbättra och utveckla processer ska ske kontinuerligt med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömning.


Inventering/kartläggning

Gällande styrsystem, d v s system/rutiner/processer som finns för att styra verksamhet och ekonomi i syfte att fastställda mål ska uppfyllas, har inventerats och kartlagts. Denna förteckning kommer att användas som underlag i det kontinuerliga internkontrollarbetet med avstämningar och uppdateringar/ förbättringar.


Riskbedömning
Bedömning har gjorts utifrån risk och väsentlighet. De processer som bedöms vara riskfyllda eller om eventuella fel är väsentliga ska tas med i en internkontrollplan och de inbyggda kontrollerna ska följas upp.


Kvalitetsarbete

I samband med kartläggning har konstaterats processer som kräver omedelbara åtgärder, t ex om det saknas dokumenterade rutiner eller om kontrollmiljön behöver förbättras.


Organisation för intern kontroll

Intern kontroll ska vara integrerad i både verksamhet och ekonomi och arbetet med att förbättra och utveckla processer ska ske kontinuerligt. Nämnden har utsett särskild representant med ansvar för intern kontroll.

Sidan uppdaterades 2016-01-11

Synpunkter på sidan?