Information om Covid-19, läs mer här.

Innehåll A-Ö

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1

Upp

2

Upp
2020
Ärendelistor till barn- och utbildningsnämnden 2020
2020
Kommunstyrelsens ärendelistor 2020
2020
Valnämndens ärenden 2020
2020
Ärendelistor för välfärds-och arbetsmarknadsnämnden 2020

3

Upp

4

Upp

5

Upp

6

Upp

7

Upp

8

Upp

9

Upp

A

Upp
Aktuella kurser
Information om aktuella kurser för föräldrastöd
Aktuella medborgarförslag
Sida med en lista över pågående medborgarförslag
Aktuella motioner
Sida med en lista över pågående motioner.
Aktuella motioner och medborgarförslag
Sidan informerar om pågående ärenden när det gäller medborgarförslag och motion
Allergi
Allergi har på kort tid blivit den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdom. Ungefär 4 av 10 människor beräknas ha någon form av besvär med allergi eller överkänslighet.
Arbetsförmedlingen kvar i Åmål
Sida med pressmeddelanden
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten leder och samordnar Åmåls kommuns samlade insatser mot arbetslöshet inom ramen för olika arbetsmarknadsprogram
Arkiv - Åmåls kommunarkiv
Åmåls kommunarkiv är ett lokalhistoriskt arkiv som tillhandahåller arkivmaterial och arkivservice för forskning, utbildning och kultur
Arvodesreglemente och blanketter
Arvodesreglemente och blanketter för förtroendevalda i Åmåls kommun
AU-protokoll 2020
Arbetsutskottets protokoll för teknik- och fritidsnämnden 2020
Avfackling
Insamling av deponigas vid Östby miljöstation
Avfall
Avfall
Avfallshantering och återvinning
I Åmåls kommun sköts renhållningen i kommunal regi.

B

Upp
Badavgifter i Åmål
Badavgifter i Åmåls och Säffles simhallar
Badvattenkvalitén
Badvattenkvalitén kontrolleras regelbundet.
Barnahus Fyrbodal
Information om Barnahus Fyrbodal
Befolkningsprognos 2015-2024
information om befolkningsprognos 2015-2024
Bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel
Bibliotekskatalogen
Bibliotek Dalsland
Bidrag föreningar
Information om olika former av bidrag med ansökningsblanketter
Biltvätt
Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt
Blankett anmälan flyttning
Flyttblankett för avläsning av vattenmätare
Blanketter
Sida med blanketter
Borgerlig vigsel
Information om borgerlig vigsel
Bostadsanpassning
En anpassning av den egna bostaden kan underlätta för funktionshindrade att bo i sitt hem.
Buller
Information om buller
Bygglovsenheten
Byggnads- och planfrågor

C

Upp
Cisterner
Sida om cisterner och cisternkontroll
CSN

D

Upp
Daglig verksamhet i Åmåls kommun
Daglig verksamhet i Åmåls kommun bedrivs vid sex olika dagcenter.
Digital stadsvandring
Digital stadsvandring i Åmåls centrum
Drivhuset
Drivhuset är personer mellan 16-30 år som står utan sysselsättning och har behov av insatser från flera verksamheter samtidigt.

E

Upp
Elever reser till Spanien och Costa Rica
Sida med pressmeddelanden
Eliseberg
Information om Elisebergs förskola i Åmål
Energi- och klimatrådgivning för företag
Energi- och klimatrådgivning till företag
Engångsbelopp för månadsanställda
Engångsbelopp för månadsanställda
Enheten för utveckling och samhällsuppdrag
Sida med information om rehabilitering, aktivering, kompetenspåbyggnad, sysselsättning samt stöd till detta.
Enskilda avlopp
Enskilda avlopp
E-tjänst barnomsorg
Länk till e-tjänst för barnomsorg
EU-debatt i Åmål 16 maj
Sida med pressmeddelanden
EU-kommissionen på besök i Åmål
Sida med pressmeddelanden
EU-val 26 maj 2019
Information om EU-valet 26 maj 2019
Event Åmål
Verksamheten bistår med bokning och uthyrning av materiel för evenemang.

F

Upp
Familjecentralen i Åmål
Åmåls familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer i Åmåls kommun. Hit är du som väntar barn eller har barn upp till 6 år välkommen.
Familjerådgivning
Dalslandskommunernas social-/omsorgsförvaltningar driver gemensamt familjerådgivning.
Fiske i Åmåls kommun
Bor du på Örnäs camping så bor du vid Europas största insjö. Vänern lämpar sig utmärkt för trollingfiske och isfiske.
Folkhälsa
I Åmål pågår flera förebyggande insatser för folkhälsan.
Fria sommarlovsaktiviteter
Åmåls kommun erbjuder fria sommarlovsaktiviteter under v. 25-32
Fria sommarlovsaktiviteter 2019
Åmåls kommun erbjuder fria sommarlovsaktiviteter
Fritidsbanken
Fritidsbanken
Fritidshem
Information om Åmåls kommuns fritidshem
Frivilliga resursgruppen FRG
Frivilliga resursgruppen FRG
Frågor och svar om att arbeta inom hemvård
Frågor och svar om att arbeta inom stöd och funktion
Funktionsvariationer
Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera i sitt dagliga liv. Funktionshindrade har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället. Stödet och servicen ska vara anpassat till den enskildes behov.
FÅC - För Åmål i centrum
FÅC verkar för att kommunens invånare skall få tillgång till en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör att man trivs, gynnar sin stad.
Färdtjänst, Riksfärdtjänst
Om man har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan man ansöka om färdtjänst.
Föreningar i Åmåls kommun
Åmål har ett rikt föreningsliv med föreningar inom många skiftande intresseområden.
Företagens A-Ö
Företagens A-Ö hjälper dig som är företagare, eller på väg att starta företag, att hitta rätt handläggare/kontaktperson i vår kommun.
Företagsregister
Här hittar du länkar till de företag i Åmåls kommun som har egna hemsidor.
Företagsregister
Här hittar du länkar till de företag i Åmåls kommun som har egna hemsidor.
Försäljning av kemikalier i detaljhandel
Försäljning av kemikalier i detaljhandeln

G

Upp
Globala målen i Åmåls kommun
Agenda 2030 och de globala målen i Åmåls kommun
Grävning i allmän mark
Grävning i allmän mark
Gångbanerenhållning m m
Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

H

Upp
Hamnar & Båtuppläggning
Båtplatser och sjösättningsramper
Hjälpande Händer i Åmåls Kommun
Samverkets Hjälpande händer ska vara ett stöd för dig som bor i Åmåls tätort.
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hälsoskydd
Värmepumpar, eget avlopp, stråling
Hälsoskyddsverksamhet
Egenkontroll för lokaler

I

Upp
I ur och skur Björken
Information om Villebergens förskola
Idrottsstrategiskt uppdrag
Sida med information om möjligheten för idrottsföreningar att ansöka om idrottsstrategisk uppdrag.
In Åmål
In Åmål ska främja tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft i Åmåls kommun.
Internationellt
Här presenteras information om Europa Direkt Åmål och information om Åmåls kommuns internationella arbete.
Intresseorganisationer
I Åmål finns ett flertal företagareföreningar, näringslivsorganisationer och andra rådgivande organ, som verkar för företagens bestånd och utveckling. De är värdefulla kontakter vid en etablering i Åmål.
Invasiva arter
Information om invasiva arter och hur de kan bekämpas
Ishall
Ishallen i Åmål. Här hittar du till exempel tider för allmänhetens åkning.
IT-enheten
Enheten ansvarar för uppbyggnaden av den informationstekniska infrastrukturen i kommunen genom inter- och intranetteknik, IT, IT-avdelningen

J

Upp

K

Upp
Kommunal författningssamling
Kommunal författningssamling med bland annat lokala ordningsföreskrifter och hur man överklagar ett kommunalt beslut.
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet
Kommunen i sociala medier
På sidan finns information om Åmåls kommuns närvaro i sociala medier
Kommunens ekonomi
Sida om Åmåls kommuns ekonomi
Kommunfullmäktige
Datum för kommunfullmäktiges möten.
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret tillhör kommunstyrelsens förvaltning och är underställd kommunchef.
Kommunrehab
Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med träning eller ett hjälpmedel.
Konsumentrådgivning
Hos konsumentsekreteraren kan du få hjälp med rådgivning vid köp av varor och tjänster, reklamationer, hushållsekonomisk rådgivning och information i konsumenträtt och skuldsaneringsfrågor.
Kontakt
Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten
Kontaktuppgifter till butiker i Åmål
information om adresser och kontaktuppgifter till butiker i Åmål
Kubrat, Bulgarien
Information om samarbetet med staden Kubrat i Bulgarien.
Kulturstipendium
Information om kulturstipendiater

L

Upp
Lediga industritomter
Lediga industritomter i Åmål
Lediga tomter
Lediga tomter i Åmåls kommun.
Livsmedel, miljö- och hälsoskydd
Vi på miljöenheten arbetar för att förebygga miljö- och hälsoproblem och för att de problem som ändå uppstår ska minska eller undanröjas.
Logotyper
Här hittar du Åmåls kommunvapen.
Lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter Hamnar
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls Hamn
Låna föreningsboden på torget
Skolklasser och föreningar i Åmåls kommun kan låna föreningsboden på torget utan kostnad.
Länkar
Sida med länkar.

M

Upp
MAS
Matsedel för äldreomsorgen
Sida med matsedlar för äldreomsorgen
Medborgadialog om ny översiktsplan
Medborgardialog om ny översiktsplan.
Medborgadialog om ny översiktsplan
Medborgardialog om ny översiktsplan.
Medborgardialog om Sagabions framtid
Sida med pressmeddelanden
Medborgardialog Tyck om Saga Bio (avslutad)
Medborgardialog om hur Sagabion i Åmål kan utvecklas.
Medborgardialoger
Information om medborgardialoger i Åmåls kommun
Medborgarförslag
Vill du framföra dina åsikter till kommunfullmäktige så kan du skriva ett medborgarförslag
Medborgarlöfte
Information om kommunen och Polisens arbete med medborgarlöfte.
Miljökontorets uppgifter
Miljöenhetens uppgifter, taxa, bygg och miljönämnden, personal
Miljöskydd
Miljöskyddsarbetet innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken.

N

Upp
Naturreservat
Åmåls kommun har idag sju stycken naturreservat.
Naturreservat Åmål
Besök fina vandringsleder i intressant skyddad natur för egna upptäcktsfärder i Dalslands och Åmåls fantastiska natur.
Naturvård
Sida med information om naturvård och naturvårdsprogram i Åmåls kommun.
Nolby
Information om förskolan Nolby i Åmål
Notarius Publicus i Åmåls kommun
Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen.
Ny kommunchef i Åmål
Sida med pressmeddelanden
Näringsliv
Näringsliv i Åmål
Näringslivsstrategi 2020
Information om näringslivsstrategin

O

Upp
Om tredjepartsystem
Information om tredjepartssystem
Om Åmål
Samlad information om Åmål.
Omsorg & stöd
Här finner du information om kommunens verksamheter där du kan få stöd och hjälp i olika livssituationer.
Organisation
Organisationen är indelad i fyra förvaltningar som är specialiserad på olika områden.

P

Upp
Patientnämnden
Om du inte är nöjd med vården kan du kontakta patientnämnden.
Personligt ombud
Personliga ombud fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Politik i Åmål
Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att förtroendevalda politiker styr kommunen.
Press
Här kan du hitta pressmeddelanden, information om presskontakter i Åmål.
Pressmeddelanden
Sida med pressmeddelanden
Pressmeddelanden 2020
Pressmeddelanden från Åmåls kommun
Protokoll 2019
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019
Protokoll 2020
Protokoll från möten i barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 2020
Protokoll från bygg- och miljönämnden 2020
Protokoll 2020
Protokoll från kommunfullmäktiges möten 2020
Protokoll 2020
Kommunstyrelsens protokoll 2020
Protokoll 2020
Överförmyndarnämndens protokoll 2020
Protokoll 2020
Teknik- och fritidsnämnden protokoll 2020
Protokoll 2020
Valnämndens protokoll 2020
Protokoll 2020
Protokoll från välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 2020
Protokoll och föredragningslistor
Här finns protokoll och föredragningslistor från de kommunala nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Protokoll styrgruppsmöte 1 juni 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 1 oktober 2015
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 11 oktober 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 13 september 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 20 april 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 25 november 2015
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 25 oktober 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 27 september 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 29 april 2015
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 30 augusti 2016
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Protokoll styrgruppsmöte 8 maj 2015
Protokoll från möte med styrgrupp för skolbyggnationen
Påverka själv våra politiker
Som invånare i Åmåls kommun kan du vända dig till våra politiker eller politiska nämnder

R

Upp
Radon
Radon
Rese- och transportpolicy
Rese- och transportpolicy
Resultat och kvalitet
Information om Åmåls kommuns resultat och kvalitetsarbete som styrs utifrån vision, strategiska utvecklingsområden, mål, resultatmätningar och utvärderingar.
Revisionsrapporter 2020
Revisionsrapporter 2020
RFS
Räddningstjänst och krisberedskap
Räddningstjänsten i Åmål
Räddningstjänsten
Information om Räddningstjänsten i Åmål

S

Upp
Samverket Frivilligcentral
Frivilligcentralen är ett centrum för frivilligt arbete i Åmåls kommun och en mötesplats för omtanke och gemenskap.
Se och göra i Åmål
Information om semestertips på hemmaplan.
Semestervikariat och feriepraktik
Information om möjligheten att jobba som semestervikariat och feriepraktik.
Simhall
Välkommen till Åmåls simhall. Här hittar du öppettider och annan nyttig information kring Åmåls simhall.
Skicka e-faktura till Åmåls kommun
Information om e-faktura
Skidbacke
Åmåls skicenter
Skyddsjägare
Information om skyddsjakt
Slamtömning
SITA Sverige AB är kommunens slamtömningsentreprenör
Socialtjänst, Socialbidrag
Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper, där finns också familjecentral en mötesplats för barnfamiljer.
Solarier
UV strålning - solarium
Sotning
Sotning och brandskyddskontroll
Statistik 2007
Statistik för Åmåls kommun 2007
Statistik 2008
Statistik för Åmåls kommun 2008
Statistik 2009
Statistik för Åmåls kommun 2009
Statistik 2020
Kommunstatistik
Statistik för Åmåls kommun
Under denna rubrik hittar Du faktauppgifter om Åmåls kommun och statistikuppgifter om befolkning, ekonomi, skatt, sysselsättning mm.
Studie- och yrkesvägledning
ansökan till gymnasium
Styrelsen
Föreningsarkivets styrelse
Stöd i vardagen
Visningsrum med hjälpmedel för kommunikativt och kognitivt stöd.
Sveaparkens Förskola
Information om förskolan Sveaparken
Så här tycker brukarna om hemvården
Information om resultatet från brukarundersökningar på hemvården i Åmål.

T

Upp
Taxa Hanebols gård
Taxa för Hanebols gård
Taxa Idrottshallar
Taxa Idrottshallar i Åmåls kommun
Taxa Idrottsplatser
Taxa Idrottsplatser
Taxa Simhallen
Taxor Simhallen
Taxa Slamtömning
Avgifter för Slamtömning
Taxa Torghandel
Taxor Torghandelsplatser
Taxa Vatten och Avlopp
Här redovisas några av de vanligaste VA-taxorna.
Taxa Vatten och Avlopp
Taxor för vatten och avlopp
Taxor - Inköpsavtal
Information om Taxor och Inköpsavtal
Till alla barn, elever och era vårdnadshavare
Information inför skolstarten läsåret 2020/2021.
Tillståndsfrågor Serveringstillstånd
Ska du starta egen verksamhet? Här finns information om olika tillstånd som kan behövas. Serveringstillstånd.
Tobak
Tobak – rökning och snusning
Torghandel
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
Torghandel
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
Trädfällning
Om du vill fälla eller beskära ett träd som står på kommunens mark behöver du söka om tillstånd.
Turism i Åmål
Här hittar du allt som turiststaden Åmål har att erbjuda.
Tösse förskola
Information om förskolan i Tösse

U

Upp
Ung framtid i Åmål
Ung framtid i Åmål vänder sig till dig som är 15-24 år, bor i Åmåls kommun och som behöver stöd i att komma vidare mot studier, arbete och förbättrad hälsa.
Uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021
Information om uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021
Uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021
Information om uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021
Uppropstider för skolstarten läsåret 2021/2022
Information om uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021
USA-elever på kurs i Åmål
Sida med pressmeddelanden
Utvecklingsprojekt
Sida om olika utvecklingsprojekt

V

Upp
Vandringsleder i Åmåls kommun
I Åmåls kommun finns flera natursköna vandringsleder att välja på.
Varifrån kommer kommunens pengar?
Så här får kommunen in pengar
Vindbruk Dalsland, Åmål
Vindbruk Dalsland är ett samarbete med planering för vindbruk.
Välkommen på digital stadsvandring i Åmål
Digital stadsvandring i Åmål

W

Upp
Webb-TV
Kommunfullmäktiges möten sänds direkt via kommunens hemsida

Y

Upp

Z

Upp

Ä

Upp
Ängebytjärnet Åmåls kommuns ädelfiskevatten.
Välkommen till Ängebytjärnen Åmåls kommuns ädelfiskevatten.
Ärendelistor 2020
Ärendelistor till kommunfullmäktiges möten 2020
Ärendelistor 2020
Ärendelistor för teknik- och fritidsnämnden 2020

Å

Upp
Åmål storsatsar på ny grundskola
Sida med pressmeddelanden
Åmål-Nygård
Karta över ledig industrimark Åmål
Åmåls Bibliotek
bibliotek, bibblan, kulturhus
Åmåls gästhamn och ställplats
Stor båthamn och ställplats centralt i Åmåls tätort vid Vänern.
Åmåls kommun lämnar synpunkter till IVO
Sida med pressmeddelanden
Åmåls kommuns sammanträden
Åmåls kommuns sammanträden 2012
Åmåls Kulturhus
Välkommen till Åmåls Kulturhus, här finns Biblioteket, Konsthallen och Åmåls kommunarkiv.
Åmåls stadssigill
Åmåls stadssigill
Åmåls vision
Vision för Åmåls kommun
Åmålsån Kasenbergsån
Provfiskeundersökningar samt biotopkartering har genomförts i Åmålsån och Kasenbergsån
Åsens förskola
Information om Åsens förskola

Ö

Upp
Öppettider vid helgdagar 2021
Information om öppettider vid helgdagar
Örnäs camping
Örnäs camping ligger vackert vid Vänern när till Åmåls centrum
Örnäs förskola
Information om Örnäs förskola
Östby Miljöstation
Östby Miljöstation är Åmål och Säffle kommuns gemensamma återvinningscentral. Här kan du som abonnent gratis lämna ditt grovavfall och farliga avfall. Välkomna till oss!
Överförmyndare i Åmål
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

ا

Upp

Sidan uppdaterades 2021-06-23

Synpunkter på sidan?