Slamtömning

 

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sköts av Ragn-Sells AB. Du når dess kundtjänst på 0533-68 15 89.

 

En ny organisation och entreprenad för slamtömning i Säffle och Åmåls kommuner

En ny slamtömningsentreprenad upphandlades under våren 2016. Entreprenaden startar den 1 januari 2017 och det är Ragn-Sells Kommunpartner AB som kommer att sköta tömning av små avloppsanläggningar i Säffle och Åmåls kommuner under 5 år framöver.

 

Vilka förändringar sker?

  • Teknik- och fritidsförvaltningen kommer att sköta kundtjänst och fakturering istället för entreprenören som gjort detta i tidigare entreprenad. Förvaltningen tar över kundtjänsten 1 april år 2017. Anledningen till att vi inte startar redan den 1 januari är på grund av att vi har haft problem med att koppla ihop kundregistren. Vi behöver göra en del manuellt arbete under några månader framöver säger renhållningschef Veronica Carlsson-Ulff. Mer information kommer att skickas ut till alla kunder under januarimånad.

  • I den nya entreprenaden ingår även att entreprenören ska upprätthålla jour över helgerna för att kunna utföra akuttömningar.

  • Taxan för slamtömning höjs med i genomsnitt 50 %. Taxan har inte justerats sedan år 2011 och därmed inte hängt med i kostnadsutvecklingen. Entreprenaden har blivit dyrare bland annat på grund av högre krav på fordonen (Euro 6 miljöklass), upprätthållande av jour. Kostnader för personal, fordonsreparationer och bränsle har också ökat sedan år 2011.

  • Storleksindelningen på brunnar/tankar har även reviderats i taxan. Till exempel har kategorin Tank 0,1-6,0 kbm delats upp i två kategorier Tank 0,1-3,0 kbm respektive Tank 3,1-6,0 kbm.

 

Slam och spillvatten körs till respektive kommuns reningsverk och i den reviderade taxan har även kostnaden för behandling av avfallet uppdaterats till dagens nivå.

Det är viktigt att poängtera att slamtömningsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen, målet är att det ska gå +/- 0. Vi får bara ta ut vad det kostar att leverera tjänsten till kunden och inget mer berättar Veronica Carlsson-Ulff.

En jämförelse med taxenivån i kommuner i närområdet visar att den nya taxan inte skiljer sig. Förvaltningen kommer framöver att revidera taxan mer kontinuerligt för att slippa dessa kraftiga höjningar.

 

Avgifter för slamtömning hittar ni under taxor och avgifter.

 

Taxa för slamtömning 2017 pdf (pdf 43 KB)

Information till dig med enskilt avlopp pdf (pdf 325 KB)

 

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Journummer för slamtömning Ragn-Sells Kommunpartner AB 070-92 72 555. 
Gäller vardagar efter 16.00, samt fredag efter klockan 16.00 - måndag 07.00.

Renhållningsguide
Renhållningsguide 2018 pdf (pdf 1,5 MB)

Sidan uppdaterades 2018-06-15

Synpunkter på sidan?