Riksfärdtjänst 

 

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än färdtjänst.

 

Riksfärdtjänstlagens 1 § lyder: En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på särskilt kostsamt sätt.  

 

Riksfärdtjänstlagen tar endast sikte på själva resan och att den måste genomföras på ett särskilt kostsamt sätt till följd av en stor och varaktigt funktionsnedsättning.  

    
Domstolarna har tolkat detta som att man har rätt till riksfärdtjänst endast om en resa i princip inte kan genomföras med allmänna kommunikationer.

 

Riksfärdtjänst kan däremot inte beviljas på grund av förflyttningssvårigheter. Det krävs att man på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

 

Ändamålet med resan är rekreation eller fritisverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

 

Ledsagare: Ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till exempel vistelsen vid resemålet.

 

Tillstånd till riksfärdtjänst tillsammans med ledsagare kan enligt lagens förarbeten ges för resa med tåg 2 klass eller buss, eller till tåg 1 klass, båt eller flyg i linjetrafik, eller med taxi eller specialfordon – med eller utan ledsagare. Graden av funktionshinder avgör vilket färdmedel som får användas samt huruvida ledsagare får medfölja.

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?