Samarbetssamtal


Familjecentralen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans och som inte kan komma överens om frågor som rör barnen.

Samtalen kan handla om vårdnaden, boendet eller umgänget.

Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria. Ingen registrering sker.

Föräldrarna träffas på familjecentralen tillsammans med två samtalsledare. Det vanligaste är att man träffas mellan en och fem gånger.

Samtalen kan utmynna i en muntlig eller skriftlig överenskommelse eller i ett juridiskt bindande avtal. Samtalsledarna godkänner avtalet om det bedöms att det är till barnets bästa.

Det krävs att båda parter är positivt inställda till samarbetssamtalen för att de ska kunna genomföras. I samtalen utgår man från barnens behov och deras rätt till båda sina föräldrar. Lösningarna ska syfta till barnets bästa, inte rättvisa mellan föräldrarna.

Du är välkommen att kontakta oss.


Kontaktinformation

Anna Agdur
Telefon 0532-170 21
E-post anna.agdur@amal.se

Stefan Rosander
Telefon 0532-170 78
E-post stefan.rosander@amal.se

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?