Kulturföreningar

NYHET! Sök bidrag med hjälp av kommunen e-tjänst.

Regler för Kulturnämndens bidragsgivning
till Kulturföreningar i Åmåls kommun


Antagna av Kulturnämnden 2009-02-18

För all bidragsgivning inom Åmåls kommun som administreras av kulturkansliet gäller följande regler:


GENERELLT

1. Kommunala bidrag till föreningar och organisationer inom Åmåls Kommun är avsedda att vara hjälp till självhjälp. Medlemmar i bidragsberättigade föreningar måste därför själva på olika sätt stödja organisationens ekonomi. Bidragen avses endast täcka del av total kostnad för vilka bidrag söks.

2. Bidragssökande organisation skall ha sådan stabilitet och omfattning att kommunalt stöd är motiverat.

3. Bidrag kan beviljas till inom Åmåls Kommun verksam lokal organisation med egen styrelse och kassaförvaltning, dock inte till distriktsorganisation eller annan regional samarbetsorganisation.

4. För att erhålla bidrag skall föreningen ha antagit stadgar, valt styrelse samt ha varit verksam under minst 6 månader (gäller ej startbidrag).


VERKSAMHETSBIDRAG

1. Bidragsansökan ska åtföljas av innevarande års årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår, bokslut för föregående verksamhetsår´samt revisionsberättelse för föregående år.

2. Bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen.

3. Kulturnämnden och kommunens revisorer äger rätt att efter anmodan ta del
av handlingar som styrker föreningens ekonomi och verksamhet innan ansökningshandling behandlas.

STARTBIDRAG

Bidrag kan sökas av nystartad förening under förutsättning att kommunens allmänna krav uppfylls.

Startbidraget är avsett som hjälp till förening vid etableringstillfället. Beviljat bidrag medför att föreningen äger rätt att fortsättningsvis ansöka om kommunalt bidrag hos kulturnämnden.

För att startbidrag ska beviljas måste ansökan inlämnas under det första verksamhetsåret.

Startbidragets storlek är f n 1 000 kr.

Bilaga som ska medfölja startbidragsansökan: Protokoll från möte när föreningen bildades. Av protokollet ska framgå att namngivna personer vid mötet valts till presenterade uppdrag.

Särskild ansökningsblankett för ansökan om startbidrag finns på kulturnämndens kansli på Kulturhuset.


HANDLÄGGNING OCH UTBETALNING

Kulturkansliet annonserar i början av året i lokalpressen och begär in ansökningar med bilagor som ska vara kulturkansliet tillhanda senast 31 mars. Efter att kulturnämnden behandlat ärendet betalas bidragen ut.


ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET

1. Tilldelat men ej utnyttjat bidrag medför skyldighet för föreningen att utan dröjsmål returnera bidraget till kommunen.

2. Felaktigt använda bidrag kan medföra återbetalningsskyldighet för föreningen.


BESLUTSFATTANDE

Fråga huruvida bidragsansökan är att hänföra till kommunens kulturnämnd eller ej avgörs av kulturnämnden.

Bidrag

Verksamhetsbidrag


Ansökningsblankett verksamhetsbidrag till kulturföreningar
 (PDF)


Ansökningsblankett verksamhetsbidrag till kulturföreningar (Word-fil)

Startbidrag


Ansökningsblankett startbidrag till kulturföreningar
 (PDF)

Ansökningsblankett startbidrag till kulturföreningar (Word-fil)

 

Sidan uppdaterades 2017-03-30

Synpunkter på sidan?