Organisation för folkhälsoarbetet i Åmåls kommun


Folkhälsoarbetet i Åmåls kommun bygger på ett avtal mellan regionen och kommunen. Avtalet innebär bland annat att kostnaderna för en heltids folkhälsostrateg samt insatser utifrån ett gemensamt framtaget program delas lika mellan kommunen och regionen.

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och politiska ställning. Ett treårigt folkhälsoprogram godkänns av Kommunfullmäktige.

Varje nämnd ansvarar för att folkhälsoprogrammet inarbetas i verksamhetsplanering och budget. Det innebär att basen för folkhälsoarbetet sker ute i nämnderna. En årlig uppföljning av folkhälsoarbetet görs.

Styrgrupp välfärd/folkhälsa lyder under kommunstyrelsen och består av 12 ledamöter. Gruppen utgörs av ordföranden i de kommunala nämnderna vård- och omsorg, barn- och utbildning och teknik- och fritid Säffle/Åmål, och kommunstyrelsen där även 2:e vice ordföranden ingår. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland ingår två representanter. I gruppen ingår även chefstjänstemän från dessa förvaltningar, från vårdcentralerna och folkhälsostrategen.

Styrgruppen ska verka för att som sammanhållande länk, stödja verksamheter i arbetet att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö för de som bor och verkar i kommunen. Gruppen ska leda och samordna utvecklingen av det befolkningsinriktade arbetet samt initiera och prioritera vilka frågor som sätts på dagordningen. Arbetet i styrgruppen utgår från ett gemensamt framtaget folkhälsoprogram. Folkhälsoarbetet är långsiktigt och syftet är att arbetet för en bättre folkhälsa ska integreras i respektive förvaltnings/organisations ordinarie verksamhet. Styrgruppen verkar för att folkhälsoperspektivet belyses i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområde.

Två gånger om året inbjuds till folkhälsoforum. Forumets roll är att vara en arena där folkhälsoarbetets verksamhet och prioriteringar kan förankras samt nya initiativ och idéer kan tillvaratas. Huvuduppgiften är att i samarbete utveckla arbetet kring gemensamma behov eller problemområden inom folkhälsoområdet och verka för att ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft uppnås. För att få en ökad delaktighet och förståelse för folkhälsofrågorna och dess utveckling krävs det en samverkan över sektorsgränserna. Viktiga samverkanspartners inom folkhälsoarbetet är bland annat primärvården, folktandvården, frivilligorganisationer och polisen.

Minst en gång per mandatperiod sammanställs en välfärdfärdsredovisning för att underlätta behovsinventeringen och ge möjlighet att följa välfärdens utveckling över tid.

Inom folkhälsoområdet finns flera tvärsektoriella arbetsgrupper, såsom drogförebyggande grupp, arbetsgrupp för kostfrågor, allergigrupp, suicidpreventionsgrupp och en arbetsgrupp för att förebygga våld i nära relationer.

 

 

 

Sidan uppdaterades 2016-09-27

Synpunkter på sidan?